Main menu

ДОЦ. Д-Р РОСЕН КИРИЛОВ – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН-КНСБ ВЗЕ УЧАСТИЕ НА 16 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. В КРЪГЛА МАСА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КТ „ПОДКРЕПА“ НА ТЕМА „СЪХРАНЕНИЕ НА ЕКСПЕРТНИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА“

На 16 Септември 2016 ог 10.00 часа в сградата на КТ „Подкрепа“, зала „Мецанин“ се проведе кръгла маса по проблеми на състоянието и необходимостта от съхранение на експертния потенциал на българската наука. Широко обсъдени и дебатирани бяха въпросите, свързани със заплащането на труда в контекста на бюджет 2017. Заседанието бе открито от президента на КТ „Подкрепа“ г-н Димитър Манолов, като бяха предентирани два основни доклада. Първият съвместен доклад на Селскостопанска академия и БАН бе представен от чл. кор. Димитър Димитров (БАН) и проф. д-р Тотка Митова (ССА). Вторият доклад бе представен от г-н Здравчо Здравчев, НФТИНИ КТ „Подкрепа“ и в него акценти се поставиха върху работните заплати и развитието на БАН и ССА. Участие в кръглата маса взе и г-н Иван Димов – зам. Министър на Образованието и науката.

Доц. д-р Росен Кирилов поднесе поздравления на организаторите и участниците във форума от името на президента на КНСБ и председателя на ВОН-КНСБ и все участие в дискусията, относно съхранението на експертния потенциал на българската наука. Основните акценти в изказването бяха насочени към необходимостта от широка и задълбочена подготовка за обсъждане в Комисията по образование и наука на проблемите на финансирането на БАН. Поставени бяха акценти върху необходимостта от акредитация на институтите на Българската академия на науките и някои общи проблеми на финансирането на двете академии и системата на държавните висши училища.

Share