Main menu

С Т А Н О В И Щ Е

От

ВОН-КНСБ по поставените въпроси на събрание на УСО към ВОН-КНС в Тракийски университет, проведено на 30.05.2012г.

 

Относно въпросът свързан с различните размери на основни работни заплати за едни и същи длъжности в различните структурни звена (факултети) на Тракийски университет:

Изразяваме категоричното отрицателно становище по отношение на така установената и противоречаща на трудовото законодателство практика в Тракийски университет, която освен всичко останало е и форма на дискриминация. В чл. 5, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ, в сила от 01.07.2007 г. приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г.) е установено, че размерите и/или механизмите за формиране на основната работна заплата се договарят в колективен трудов договор и се включват във вътрешните правила за работната заплата на предприятието.

Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация „работодателят осигурява равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд”. В ал. 2 и ал. 3 на същия член законодателят е конкретизирал, че алинея 1 се прилага за всички възнаграждения, плащани пряко или непряко, в брой или в натура независимо от срока на трудовия договор и продължителността на работното време, като критериите за оценка на труда при определяне на трудовите възнаграждения и оценката на трудовото изпълнение са еднакви за всички работници и служители и се определят с колективните трудови договори или с вътрешните правила за работната заплата, или с нормативно установените условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация без оглед на признаците по чл. 4, ал. 1[1] . С тези разпоредби законодателят е въвел една генерална защита на трудовото възнаграждение, като насрещна престация за положения възмезден и зависим труд на работника или служителя. Ето защо при определяне на основните работни заплати по длъжности, небива да съществува необосновано различие в размерите за една и съща длъжност, само поради факта, че едното лице, което я заема попада в структурата на конкретен факултет на Тракийски университет.

Предвид всичко изложено по този въпрос, сме в готовност в случай, че не бъдат отстранени своевременно нарушенията на законодателството и не се договорят и регламентират еднакви размери на основни работни заплати за еднаквите длъжности, да сигнализираме компетентните органи.

 

 

 

Председател на ВОН-КНСБ:

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

 

Изготвил становището:

М. Чочова, юрист ВОН-КНСБ

 [1] ЗЗДиск., Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна.

(2) Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.

Share