Main menu

UNSS 1На 14.10.2014 г. се проведе отчетно-изборно събрание на синдикалната организация НБС„ВОН”-КНСБ при Университета за национално и световно стопанство. Гости на събранието бяха ректорът проф. д.ик. Стати Статев и председателят на ВОН-КНСБ доц.д- р инж. Лиляна Вълчева, които направиха изказвания по актуалните теми за системата на висшето образование и конкретно за УНСС. След представените отчети за дейността през отчетения период и финансовите разходи на организацията, както и изказаните мнения и препоръки, се проведоха избори на синдикален и контролен съвет. Единодушно беше избрано ръководство в състав: председател: доц. д-р Маргарита Кръстева и членове – доц. д-р Георги Забунов, доц. д-р Росен Кирилов, г-жа Албена Марковска, г-жа Диляна  Михова. Предложени и избрани за координатори за П“ССО“  бяха г-жа Елисавета Димитрова  и за ИСК -  г-жа Янка Тодорова. Събранието реши синдикалният съвет на първото си заседание да избере координатори и по факултети.
Контролно-ревизионната комисия беше избрана в три членен състав от: доц.д-р
Силвия Трифонова - председател и г-жа Райна Михова, г-жа Цецка Димитрова - членове.

UNSS 2

Share