Main menu

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

НА ВОН-КНСБ ПО ПРОЕКТ

НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОЧЕРТАВАЩО ПОМОЩТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

По приоритет “Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж”:

- Като основен фактор за постигането на този приоритет е качеството на образованието на всички нива и във всичките му форми. Ето защо е необходима устойчива и трайна политика на държавата в тази посока, изразяваща се в осъвременяване на нормативната рамка, контрол върху образователните системи, осигуряване на адекватно финансиране и привличане на частни инвестиции в образователните институции чрез осигуряване на съответните стимули;

- Промяна на Постановление № 162 от 2001 г. на МС (с последна актуализация от 2007 г. само за медицинските науки), с което да се осигурят средства за системно недофинансираните специалности във водещи направления като педагогически, инженерни, аграрни, ветеринарна медицина и изкуства и съобразно критериите по рейтинговата система на висшите училища;

- Изключително важно е да бъде изготвена Стратегия за висше образование, включваща в себе си основните цели и национални политики в областта, постигането на които да бъде планирано с ясни мерки и финансово обезпечение по приоритетни дейности;

- Изготвяне на обективни критерии за оценяване и акредитация на висшите училища, в това число критерии съобразени с тяхната специфика, ресурс и териториална разположеност. Същото важи и за критериите по рейтинговата система;

- Привличането на млади хора и хора от практиката към преподавателска и научна дейност е сериозно предизвикателство. Фактори за постигането на тази цел са облекчаване на нормативните изисквания, без това да се отрази на качеството, повишаване на възнаграждението и размера на стипендиите за докторанти (чиято последна актуализация е от 2008 г.), утвърждаване на минимален стандарт за възнаграждението на хоноруваните преподаватели;

- Засилване на следакредитационния контрол на висшите училища с оглед подобряване на качеството на учебния и научен процес.

По приоритет “Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен растеж”:

- Националният финансов ангажимент към развитието на научните изследвания следва да бъде повишен. В Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 заложеният размер на финансиране като процент от БВП за научна и развойна дейност до 2020 г. е 1,5%. Това е в разрез със стратегическата цел, която Програма “Европа 2020” налага, а именно увеличаване на разходите на 3 % от БВП. ВОН-КНСБ настоява финансирането за наука и иновации да е не по-малко от 2 %, а дела на средствата за образование следва да достигнат не по-малко от 5 % от БВП, като препоръчваме и увеличаване дела на инвестициите от страна на бизнеса. Считаме, че достигането на тези нива на финансиране следва да бъде поето като стратегически ангажимент от страната ни;

- Следва да се обърне специално внимание на фундаменталната наука, тъй като именно този тип наука стои в основата не само на развитието на една значителна част от научно изследователската дейност, но е и в основата на множество образователни програми на всички нива от образователната ни система;

- Облекчаване на административните процедури свързани с патентоването. Цялостна ревизия на законодателството в областта на авторското право и сродните му права.

3. Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”7

- Делът на средствата за новата Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж” да са не по-малко от 10 % от БВП, а разпределението им да е съобразено с количествените и качествените показатели на секторите начално, основно, средно, висше образование и наука;

- В Оперативната програма следва да се заложат мерки и дейности, подлежащи на финансиране, които да бъдат насочени към повишаване на знанията, уменията и компетенциите на ангажираните в сектора, като това да изключи залагането на такива мерки в други оперативни програми, стоящи в много случаи далеч от системата ни.

                                   Председател на ВОН-КНСБ

                                                                                  (Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева)

Share