Main menu

РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИ УЧИЛИЩА С УЧАСТИЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ

Picture1a 21.02.2013

 

На снимката:

От ляво на дясно: проф. Христо Белоев - Ректор на Русенския университет; проф. Ваньо Митев - Ректор на Медицинска академия и Председател на Съвета на ректорите;акад. Стефан Воденичаров - Министър на образованието, младежта и науката (в оставка);проф. Стати Статев - Ректор на УНСС и Зам.-председател на Съвета на ректорите; доц.Лиляна Вълчева - Председател на НБС "ВОН" - КНСБ, акад. Дамян Дамянов - Зам.- председател на БАН

Picture2 21.02.2013

На снимката:

Заседанието на Съвета на ректорите се проведе в голямата конферентна зала на УНСС

На 21.02.2013 г., в Голяма конферентна зала на УНСС, се проведе разширено заседание на Съвета на ректорите на висши училища в България с участието на социалните партньори в сектор “Висше образование и наука”. Извън състава на Съвета, представен от Управителния съвет и ректорите на висшите училища от София и страната, на заседанието присъстваха Министъра на образованието, младежта и науката – акад. Стефан Воденичаров, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – Председател на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” – КНСБ, председатели на синдикални организации към ВОН-КНСБ, акад. Дамян Дамянов – Зам. - председател на БАН, проф. Петър Славейков - председател на ССА, както и проф. Камен Веселинов – Председател на Патентното ведомство.

Дневният ред на заседанието фокусира вниманието върху Оперативната програма за наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014 – 2020 г. и процесите по нейното окончателно разработване и обсъждане в сформираната със заповед работна група в Министерство на образованието, младежта и науката. Министър Воденичаров пое ангажимента, че работата по програмата няма да прекъсне през периода, в който правителството ще изпълнява функциите си в оставка.

Фокус бе поставен и върху Фонд „Научни изследвания“. Дадена бе информация за промените в състава на управителните органи на Фонда и неговото стабилизиране, както и по подготовката на нов Правилник на Фонда, който след избора на новия Изпълнителен съвет (чийто председател е проф. д.ик.н. Пламен Мишев) и на управител на фонда (чийто председател е акад. Владимир Овчаров) трябва да се актуализира, за да се избегне субективизмът.

Бе взето решение на 4-5 април 2013 г. в гр. Русе да се проведе конференция с работно заглавие „Управление на университетите в България“, организирана от Съвета на ректорите, в която да вземат участие и представители на ВОН-КНСБ. На форума ще бъдат дебатирани предложения на Съвета на ректорите за изменение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, както внесената от ВОН-КНСБ редакция на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда. Ректорите избраха работна група, която да предложи промени в Закона за академичното развитие. Обсъдени бяха поправките в  чл. 328 от Кодекса на труда, преразглеждането на  междуправителствените споразумения за признаването на университетските дипломи,   платения прием на студенти от ЕС и страните ЕИП и др.

Доц. Лиляна Вълчева запозна присъстващите с предприетите действия от ВОН-КНСБ във връзка с наложителната редакция на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ. Освен това тя обърна внимание на присъстващите ректори, че при новите преговори за субсидиите на ДВУ в Бюджет*2014 е особено важно да се настоява за възстановяване на размера на базовия норматив за издръжка на студентите в размер на 963 лв.

Бяха обсъдени и други теми като възможността за това в Закона за висшето образование да се удължи срока на действие или да не се обвързва с конкретен срок антикризисната мярка, въз основа на която висшите училища вече три поредни учебни години обучават студенти и в бакалавърските програми срещу заплащане (в това число и чуждестранни студенти), както и други организационни въпроси.

Проф. Камен Веселинов – Председател на Патентното ведомство обърна внимание на проблема, свързан със значението на патентоването и малкото познания на една значителна част от българските преподаватели и учени в тази посока.

В края на заседанието Съвета на ректорите взе решение за това да бъде изпратено отворено писмо до институциите в подкрепа на усилията на Министъра на образованието, младежта и науката - акад. Стефан Воденичаров, които той полага в краткото време, през което заема този пост.

След заседанието на Съвета на ректорите се проведе и заседание на Изпълнителния съвет на ВОН-КНСБ, на което доц. Вълчева даде отчет и информация за дейностите на Синдиката по изменението на Кодекса на труда и Оперативната програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

Изпълнителният съвет даде мандат на председателя – доц. Лиляна Вълчева да представлява ВОН-КНСБ в работната група към МОМН по разработване на окончателния текст на Оперативната програма, както и за участие в организираната кръгла маса от Сметната палата, на която ще бъдат обсъдени основните проблеми, свързани с политиката за развитие на висшето образование и неговата практическа насоченост, съобразно нуждите на пазара на труда и с оглед последващото пълноценно реализиране на младите хора.

21.02.2013 г.                                                                                    ВОН-КНСБ

Share