Main menu

Националният браншов синдикат "ВОН" - КНСБ проведе своя Национален синдикален съвет, на който прие:

  • Програмата за новата 2016 година, в т.ч. и честването на своята 15 годишнина;
  • Бюджета на държавните ВУ и на БАН за 2016 г.; обобщена информация по изменение и допълнение на ЗВО; заключителна информация от председателя на Консултативния съвет по педагогика за държавните образователни стандарти по новия закон за предучилищно и училищно образование;
  • Отчет на работата на представители на ВОН-КНСБ в работните групи в МС (междуведомствена работна група по заповед на Премиера на РБ), в работната група по ЗВО в МОН и участие в заседанията на КОН при 43-тото НС;
  • Новите членове и наблюдатели от ВОН-КНСБ в Комисиите на НАОА, в т.ч. САНК и новата Апелативна комисия;
  • Работата в Комитета по наблюдение и в тематичните работни групи на ОП "НОИР", участие в Консултативните съвети по Рейтинговата система;
  • Вътрешно организационни въпроси и отчет на председателите по КТД, регистрационните карти и други.
IMG 2520
IMG 2540
IMG 2556
IMG 2559
IMG 2592
Share