Main menu

ВЪПРОС, поставен от председател на синдикална организация към ВОН-КНСБ: Поради липса на финансови средства за заплати работодателят иска да въведе непълно работно време за определен срок. Какъв е установеният в закона ред за това?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 138а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) „при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.” Освен това КТ установява, че продължителността на въведеното непълно работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време.

На първо място ще анализирам основното изискване, което закона поставя за въвеждането на непълно работно време от работодателя, а именно за това да е налице намаляване обема на работа. По принцип не съществува легално определени за това що е то „намаляване обема на работа”. В практиката е прието, че намаляване обема на работа е едно фактическо състояние, при което по причини от обективен или субективен характер, предприятието не работи с пълния си капацитет. Може да се изрази в намаляване на производствената програма, на количеството произвеждана и/или реализирана продукция, извършвани услуги и др. Причините за това могат да бъдат най-различни/липса на суровини, липса на пазар за реализиране на готовата продукция и др. Подчертавам, че липсата на финансови средства не е основателна причина за намаляване обема на работа (освен може би при банките), освен ако финансовите средства не са ресурс, от който зависи изпълнението на трудовите задължения или продуктивността.

На следващо място при едностранно въвеждане на непълно работно време работодателят трябва да спази определената в закона процедура:

-          Предварително информиране на представителите на работниците и служителите и синдиката (обръщам внимание на липсата на алтернатива, т.е. и двете формирования и синдикат, какъвто има и общо събрание) в предприятието и получаване на тяхното съгласие за въвеждане на намалено работно време, оформено с протокол. Следва да знаете, че това е една формална процедура и нейното неизпълнение води до незаконосъобразност на действията на работодателя.

-          Издаване на писмена заповед за всеки отделен случай не по-късно от 10 работни дни преди датата на въвеждане на непълното работно време. Заповедта следва да съдържа данните установени в чл. 9 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските: срок и работни места ( в конкретния случай всички), за които се установява непълно работно време; продължителността на работното време; данни за проведеното съгласуване с представителите на работниците и служителите.

-          Запознаване срещу подпис на работниците и служителите със заповедта, която от този момент става задължителна за изпълнение.

Същото така, с оглед създаване на възможност за преминаване от пълно на непълно работно време или обратно, във връзка с въвеждането на непълно работно време работодателят е длъжен да :

1. вземе под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на пълно работно време на непълно работно време, когато съществува такава възможност в предприятието;

2. вземе под внимание молбите на работниците и служителите за преминаване от работа на непълно работно време на работа на пълно работно време или за увеличаване продължителността на непълното работно време, ако възникне такава възможност;

3. предостави своевременно на подходящо място в предприятието писмена информация на работниците и служителите за свободните работни места и длъжности при пълно и непълно работно време, за да се улесни преминаването от работа на пълно работно време на работа на непълно работно време или обратно; тази информация се предоставя и на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ;

4. предприеме мерки за улесняване на достъпа до работа на непълно работно време на всички нива в предприятието, включително за длъжностите, изискващи квалификация, и за ръководните длъжности, и при възможност за улесняване достъпа на работниците и служителите, които работят на непълно работно време, до професионално обучение с цел да се увеличат възможностите за израстване в кариерата и професионалната мобилност.

Мария Чочова, юрист

ВОН – КНСБ

Share