Main menu

Резултати от приключени процедури по „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“

 

Уважаеми колеги,

В качеството на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от квотата на КНСБ, Ви информирам за резултатите на процедура BG05M2OP001-1.001: „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“. Целите са насочени към повишаване нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България, за подобряване капацитета за реализиране на върхови постижения в областта на научните изследвания чрез осигуряване на подкрепа за изграждане, развитие и/или модернизиране на центрове за върхови постижения. Средствата са осигурени по ОП-НОИР - Приоритетна ос 1: „Научни изследвания и технологично развитие“, която е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Ръководителят на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - г-н Кирил Гератлиев, подписа трите договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения с обща стойност на сключените договори - 128 751 962.34 лв., за следните проекти по компоненти:

Прочетете целия текст ТУК.

 

Share