Main menu

С Т А Н О В И Щ Е

От

ВОН-КНСБ по поставените въпроси на събрание на УСО към ВОН-КНС в Тракийски университет, проведено на 30.05.2012г.

 

По отношение на страните, участващи в преговори по сключване на Колективен трудов договор (КТД) и подписващите го:

Съгласно чл. 51а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) „Колективен трудов договор в предприятието се сключва между работодателя и синдикална организация. В § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби (ДР) на  КТ е дефинирано, че  „"Работодател" е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател”. В конкретният случай, при сключването на КТД, за работодател следва да се приема Тракийски университет, представляван на основание чл. 32, ал. 1[1] от Закона за висшето образование от Ректора. В тази връзка считаме за незаконосъобразно представителството на Тракийски университет при сключването на КТД от толкова много лица – заместник декани на редица факултети и директори на колежи и филиали към Тракийския университет, които нямат нужната представителна власт. По отношение на последните, то е възможно (но не е задължително) сключването на КТД в съответния колеж или филиал или отделни споразумения към КТД на Тракийски университет, предмет на които да бъдат уреждането на специфични за съответния колеж или филиал въпроси, тъй като тези структури (филиали и колежи) могат да бъдат приети за отделни предприятия по смисъла на §1, т. 2 от ДР на КТ, но по отношение на лицата, работещи в тях работодател е отново Университета, представляван от Ректора, тъй като той е страна по индивидуалните им трудови договори (т.е. той ги назначава).

КТД за Университета в цялост следва да се подписва от една страна от работодателя (негов представител, в случая по закон и съгласно цитираната норма, това е Ректорът), а от друга от действащите и легитимни синдикални организации, чиято организация и дейност е ориентирана в сектор „висше образование и наука”.

По отношение на участващите страни, представители на синдикатите:

На първо място следва да отбележим, че съгласно чл. 16, ал. 5 от Устава на КНСБ „при един работодател може да се изгражда само една синдикална организация на КНСБ”. Считаме за недопустимо конституирането и участието в преговорите и сключването на КТД в Тракийски университет и изобщо действието на територията на Университета на СО на ВМФ към ФНСЗ при КНСБ и Синдикат КНСБ към Федерацията на синдикатите в здравеопазването, тъй като освен нарушение на цитираният текст от Устава на КНСБ, за което ние ще сигнализираме ръководството на Конфедерацията, това представлява и нарушение на класификацията по икономически дейности, като икономическа дейност поставена под код на Националния класификатор на икономическите дейности 85.42, е „Висше образование”, а не „Здравеопазване” (код по НИКД 86 и следващи).

Председател на ВОН-КНСБ:

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

 

Изготвил становището:

М. Чочова, юрист ВОН-КНСБ



[1] Чл. 32. (1) (Предишен текст на чл. 32, изм. - ДВ, бр. 48 от 2004 г.) Ректорът:

1. представлява висшето училище;

Share