Main menu

Тази година придобивам право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Как и на какво основание да прекратя трудовия си договор с работодателя?

ОТГОВОР: След като вече са налице изискващите се предпоставки за пенсиониране, за да Ви бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст на първо място следва да е прекратено осигуряването Ви. Това е непосредствено свързано с прекратяване на трудовата дейност, в случая Вашето трудово правоотношение. Тъй като в началото на 2012 г. с изменение и допълнение на КТ бе премахната възможността за работодателя да прекрати с предизвестие едностранно трудовото правоотношение на работници и служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, остават другите непроменени основания за прекратяване на трудовото правоотношение.

Възможностите за Вас да прекратите трудовото правоотношение с работодателя са две:

1. По взаимно съгласие – на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, съгласно който трудовия договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението (във Вашият случай това е работодателя), е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако работодателя не направи това, смята се, че предложението Ви не е прието. Ако се спрете на този вариант следва да изготвите предложение на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ в два екземпляра – един за работодателя и един за Вас, на който да ви поставят входящ номер.

2. Второто възможно основание е чл. 326, ал. 1 КТ, като му отправите писмено предизвестие, което ще бъде със срока, които е уговорен в трудовия договор.  Срокът на предизвестието започва да тече от деня, следващ този, в който работодателя го е получил. И тук, както и при горното основание е важно да изготвите предизвестието в два екземпляра – един за работодателя и един за Вас, на който да Ви поставят входящ номер и дата.

И в двата случая според мен е добре да посочите, че желаете трудовото Ви правоотношение да бъде прекратено, тъй като отговаряте на условията за пенсиониране и желаете да се възползвате от това право.

Обезщетенията, които следва да Ви бъдат изплатени са при прекратяване на трудовото правоотношение:

1. Обезщетение по чл. 224, ал. 1 КТ, което се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение на работникът или служителят за неизползвания платен годишен отпуск (в случай, че имате такъв), правото за който не е погасено по давност;

2. Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ, което се изплаща при прекратяване на трудовото правоотношение (независимо от основанието за прекратяването), след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако сте работили при същия работодател през последните 10 години от трудовия Ви стаж, то обезщетението ще бъде в размер на брутното трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Този вид обезщетение може да се изплаща само веднъж. Освен това размерът на обезщетението може да бъде и по-висок, в случай че това е договорено в Колективен трудов договор.

Мария Чочова, юрист

ВОН - КНСБ

Share