Main menu

ВЪПРОС, поставен от председател на синдикална организация към ВОН-КНСБ:

След приемането на Закона за развитие на академичния състав в Република България трябва ли лицата, работещи на длъжност “главен асистент” без да притежават образователна и научна степен “доктор”, да бъда преназначени на срочен трудов договор на длъжност “асистент”?

ОТГОВОР: Няма установено изискване в Законът за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) за лицата, заемащи длъжност “главен асистент” и не притежаващи образователна и научна степен “доктор” да преминават веднага след влизането му в сила на закона на длъжност “асистент”.

В §5, ал. 5 от преходните и заключителни разпоредби на ЗРАСРБ е установено, че лицата, които към влизането му в сила заемат длъжност “главен асистент”, но не притежават изискващата се за тази длъжност научна степен “доктор” и не са я придобили в срок от четири години след влизане в сила на закона следва да се преназначават на академичната длъжност "асистент".

От така цитираната норма става ясно, че в закона е даден един така да се каже “гратисен период” от четири години, в който тези лица могат да защитят изискващата се научна степен, като до изтичането на този срок от четири години те следва да продължат да работят на същата длъжност – “главен асистент”. В случай, че не придобият образователна и научна степен “доктор” след четири години за работодателя ще възникне задължението да ги преназначи на длъжност “асистент”.[1]

По отношение на това следва ли да се промени видът на трудовия договор от безсрочен в такъв за определен срок, то в чл. 67, ал. 3 от КТ е въведена абсолютна забрана, за това трудов договор за неопределено време да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, което следва да е изразено писмено.

Считам, че при промяната на академичната длъжност не следва да бъде променян вида (от безсрочен в срочен) на трудовият договор, с който лицето е назначено на длъжност “главен асистент”, достатъчно е само да бъде променено съдържанието му в частта, отнасяща се до заеманата длъжност, като тя се промени от “главен асистент” на “асистент”, но след тези четири години, които законодателят е предоставил за защита на образователна и научна степен “доктор”, и само ако лицето не е придобило научната степен.[2]

Мария Чочова, юрист

ВОН – КНСБ[1] Чавдар Христов, Мария Чочова, “За някои особености на преминаването от длъжност “главен асистент” в “асистент”, съобразно ЗРАСРБ, сп. “Труд и право”, бр. 6/2011, стр. 43 – 44.

[2] Пак там, стр. 45

Share