Main menu

ВЪПРОС, поставен от синдикален член на ВОН-КНСБ:

Следва ли да се заплаща допълнително трудово възнаграждение за работа при вредни условия на труд на лицата, заемащи определени длъжности и по какъв ред следва да се определи това възнаграждение?

ОТГОВОР: Към настоящия момент и съгласно действащото трудово законодателство за работа в специфични условия и при риск за живота и здравето не се дължат допълнителни трудови възнаграждения, имащи характер на компенсации. Това е така, тъй като към настоящия момент съгласно действащата Наредба за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) основната работна заплата се определя на основата на оценка и степенуване на работните места и длъжностите. Следва да знаете, че при оценката на работното място се отчитат:

1. сложността на труда;

2. отговорността на труда;

3. тежестта на труда;

4. параметрите на работната среда.

Всичко това предполага, че при определяне на основната работна заплата за съответната длъжност са взети предвид и тези специфични въздействие, които работната среда (прах, химикали и т.н.) оказва и ще оказва на лицата, заемащи длъжността.

НСОРЗ, която отмени Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения и влезе в сила от 01.07.2007 г. не предвижда допълнително възнаграждение за работа при специфични условия и риск за живота и здравето. Въпреки това в НСОРЗ, в чл.13, ал.1, т.2 е дадена възможност с колективен трудов договор (КТД), с вътрешни правила за работната заплата и/или с индивидуален трудов договор да се определят и други допълнителни трудови възнаграждения, като например „за промени в условията на труд с временен характер, които водят до допълнително нервно-психическо натоварване, и в други условия, увреждащи здравето на работника”. Иначе казано, чрез КТД, на основание чл.13, ал.1, т.2 може да се договори заплащането на допълнителни възнаграждения, които ще имат временен характер.

С оглед пълнотата на отговора на поставения от Вас въпрос, ще отбележа, че до 2006 г. за работа във вредни и специфични условия на труд се заплащаше допълнително възнаграждение въз основа на комплексна оценка на условията на труд, извършена по Наредбата за комплексно оценяване на условията на труд, издадена на основание чл. 1 от Постановление № 169 на Министерския съвет от 1991 г. Това допълнителното трудово възнаграждение за условия на труд бе поставено в пряка зависимост от величината на комплексната оценка. Конкретният размер на това възнаграждение се определяше като произведение от величината на комплексната оценка и определеният норматив в лева за една точка. С Постановление № 169 от 28.VIII.1991 г. Министерският съвет определи минимална стойност на една точка от комплексната оценка в размер на 0,05 на сто от минималната месечна работна заплата за страната, като този размер бе определен като минимален и можеше да бъде увеличаван чрез КТД. 

Считано от 31.03.2006 г. бе отменена и Наредбата за комплексно оценяване на условията на труд.

Мария Чочова, юрист,

НБС”ВОН” – КНСБ

Share