Main menu

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА”

На 26.02.2013 г. се проведе кръгла маса, организирана от ръководството на Сметната палата, на която присъстваха проф. Валери Димитров – председател, г-н Валери Апостолов – зам.-председател, секретари и експерти, главния секретар и директор на Дирекция „Висше образование” от МОМН, директори на дирекции от МТСП, представители на ВОН-КНСБ, на КНСБ, НАОА, на Икономически и социален съвет, представители на висшите училища (УНСС и МУ-София), Националното представителство на студентските съвети, представители на няколко от национално представителните организации на работодатели и представители на Институт “Отворено общество”.

Повод за провеждането на кръглата маса е одитната програма за 2013 г. на Сметната палата, в която е заложена обобщена форма на одит за реализиране на завършилите висше образование на пазара на труда за периода 01.01.2009 г. до 31.12.2013 г.

По време на кръглата маса бяха обсъдени все по-често дискутираните проблеми, свързани с политиката за развитие на висшето образование и неговата практическа насоченост, съобразно нуждите на пазара на труда.

В началото на дебатите председателят на Сметната палата - проф. Димитров запозна участниците с това, че предварителното проучване на състоянието е приключило и в момента процедурата е на етап одит. Той изтъкна няколко проблема, които стоят пред висшето образование и връзката му с реализацията на пазара на труда, а именно наблюдавания отлив от инженерните специалности и естествените науки, както и това, че все още българските висши училища не могат да се превърнат в научно-изследователски центрове.

Представителят на ВОН-КНСБ на кръглата маса – ас. д-р инж. Ивайло Симеонов обърна внимание в своето изказване на това, че следва ефективно да се използва представителството на бизнеса в НАОА, както и на проблема, свързан с драстичното намаляване на кандидат-студентите, което ще доведе до загуба на средства и заетост. Той подчерта, че следва да се обърне сериозно внимание на новите форми на обучение, като алтернатива, както и на това, че е изключително важно първо да се изгради силна индустрия, която в последствие да инвестира в наука и образование.

Христиан Даскалов – гл. секретар на НПСС, представи основните искания на студентските съвети, свързани с развитието на висшето образование с участието на студентите, като нов Закон за висшето образование, размера на таксите за обучение да бъде съобразен с икономическите условия, повишаване на качеството на образованието, поставянето на образованието и науката, като основни приоритети в следващия програмен период, държавна политика, насочена към младите хора и др.

Представителят на Българска стопанска камара – г-н Жечко Димитров в изказването си обърна внимание на това, че според него средствата за висше образование не се използват ефективно, в това число и средствата от ЕС, както и сподели, че Европейската комисия е обезпокоено във връзка с новата ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”, че ще бъдат правени инвестиции в един нереформиран сектор и др.

Проф. Нено Павлов – член на Икономическия и социален съвет на Република България, обърна внимание на това, че не може да се отрече това, че се е подобрила материалната база на висшите училища. Той отчете като основни проблеми това, че студентите не познават правата си и липсата на конкуренция между висшите училища. Според него социалните партньори следва да са по активни и да участват в подпомагането на развитието на висшите училища. Освен това, той подчерта, че следва да се развиват политики за насърчаване на диалога между бизнеса и висшите училища, подобряване на качеството на обучението, интернационализация на висшите училища и др.

            Боян Захариев от Институт “Отворено общество” изтъкна, че не висшето образование е основният проблем и, че преди всичко средното професионално образование се нуждае от сериозни реформи, тъй като бизнесът има нужда предимно от среден технически персонал. Той подчерта, че инвестициите във висшето образование са с пълна обществена възвращаемост.

Красимир Вълчев – гл. секретар на МОМН потвърди, че инвестициите във висше образование са със 100 % обществена възвръщаемост. Той подчерта, че следва политиката за масовизация на висшето образование да бъде съчетана с концентрация на финансирането.

На финал и в обобщение, председателят на Сметната палата – проф. Димитров начерта следващите стъпки, като след подготовката на одитния доклад и преди връчването му на съответните ръководители, да се проведе ново обсъждане в същия формат, с цел да бъдат представени съответните становища и оценки.

26.02.2013 г.                                                

ВОН-КНСБ

Share