Main menu

Конференция на тема "Развитие на науката и висшето образование"

DSCN7533-2На 4 април 2013 г. в Русенския университет „Ангел Кънчев» се поведе конференецията на тема "Развитие на науката и висшето образование", организирана от Съвета на ректорите на висшите училища с участието на чл.-кор. Николай Милошев - министър на образованието, младежта и науката, акад. Стефан Воденичаров - председател на Българска академия на науките, акад. Дамян Дамянов – председател на СУБ, проф. Боян Биолчев – председател на НАОА, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на ВОН-КНСБ, проф. Петър Славейков - председател на ССА и ректорите на ВУ от София и страната.

Председателят на Съвета на ректорите – проф. Ваньо Митев откри форума като подчерта, че за първи път целият академичен елит от сектора на висшето образование и науката от висшите училища, БАН, Селскостопанска академия, Националния синдикат „Висше оразование и наука” и компетентните държавни институции дискутират заедно и имат възможност да се обединят по основните въпроси, свързани с развитието на висшето образование и науката в България.

Чл.-кор. Милошев определи срещата като „Съвет на мъдреците” и подчерта, че  академичното съсловие трябва да преодолее досегашните DSCN7546-2разделения и разногласия и чрез обединението си да постигне „чуваемост“ на позицията и волята на ангажираните с науката и висшето образование у нас.

По отношение на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж – България 2020“ дискусията се обедини около предложението на министър Николай Милошев 10% от финансирането, което ще бъде договорено за България, да бъде насочено за наука и образование под управлението и администрирането от страна на МОМН. Стана ясно също така, че разработването на Оперативната програма за наука и висше образование в България е в най-напреднала фаза в сравнение с оперативните програми, отнасящи се за другите сектори. Освен това министър Милошев декларира, че след форумът ще бъде направено всичко възможно, за да бъде защитена Оперативната програма.

Проф. Иван Илчев отбеляза, че е крайно необходима Национална стратегия за висше образование. Той подчерта, че Европейската комисия настоява за повишаване на качеството на висшето образование и неговото преструктуриране, както и за промяна в управлението на висшите училища и привличане на учени от чужбина.

Доц. Лиляна Вълчева обърна внимание, че по време на заседанията на тематичната работна група за подготовка на Оперативната програма не е обсъждано финансирането на мерките и дейностите, заложени в нея, както и индикативния размер на финансовите средства. Тя отново подчерта, че в оперативния документ следва да се заложат средства като процент. Освен това, доц. Вълчева уточни, че най-важния акцент в предстоящите заседания на Работната група са дейностите по демаркационните линии между отделните програми с другите министерства.

Дискутирани бяха и належащите изменения в Закона за развитие на академичния състав в Р България, Закона за висше образование и проектозакона на икономическото министерство за иновациите.

Макар и сравнително нов Законът за развитието на академичния състав трябва да се промени, сподели акад. Дамян Дамянов и представи своите предложенията в тази посока. По думите му в момента броят на професорите се увеличава и докато през предишните години са израствали по 200 професори, сега са 450 и темпото се увеличава. Общо за последните две години в България са израснали над 1800 хабилитирани лица. Докато при доцентите може да се търси някакво равновесие, то при професорите израстването е изключително форсирано. Предложи се да се въведе контролен механизъм на процедурите и контролна комисия, както и промяна на правилниците, особено в някои висши училища.

DSCN7564-2Проф. Боян Биолчев, председател на Националната агенция за оценка и акредитация смята, че трябва да се изработи изцяло нова Стратегия за висше образование като неговото мнение е, че формирането на бюджетите на университетите на брой студенти трябва да се промени. Законът трябва да предвижда оценка на научния потенциал, на постигнатите публикации на отделните учени, т.е. Законът трябва категорично да обвърже науката с образованието.

Проф. Биолчев коментира и Закона за развитие на академичния състав и подчерта, че за две години имаме 800 професори и 657 доценти, като в някои катедри няма нито един асистент, а само доценти или професори.

За промени в Закона за иновациите говори акад. Стефан Воденичаров като представи новата му визия, свързана с развитието на интелигентната икономика по програмата "България 2020". Законът трябва да помогне както на хората, които създават патенти, така и на тези, които ще ги реализират и ще произвеждат по тях. Важен проблем е поддържането на патентите в чужбина, защото само защита на патента у нас няма да позволи на стоката да излезе на международния пазар. Според акад. Воденичаров в бъдещия съвет по иновациите трябва да влязат представители и на учените, и на бизнеса.

Проф. Милошев обясни, че проект на Закон за висше образование е разработен от социалните партньори, с изключение на главата за ролята на държавата във висшето образование. Той сподели, че това не е работа на служебното правителство, защото те не са представители на политическа власт, за да дефинират ролята на държавата.

Колкото до Закона за развитие на академичния състав, проф. Милошев призна, че има нужда от поправки, но в разумен баланс. Според него не е нормално за времето откакто действа този закон, да има 1600 нови професори. Счита, че една основна част от тях заслужено са станали професори, но в същото време в някои висши училища трябва да се контролира по-стриктно този процес.

И по трите документа се постигна съгласие да се съберат всички предложения и да се сформират работни групи за подготовка на съгласувани проекти за изменения и допълнения в тях.

Много по-разгорещени бяха обсъжданията по въпросите, свързани с финансирането на висшето образование и най-вече за определянето на диференцираните нормативи за издръжка на един студент по професионални направления в новия бюджет за 2014 г.

IMG 1204Присъствалите на конференцията постигнаха единодушие по въпроса, че е недопустимо издръжката на един студент да струва почти два пъти по-ниско от издръжката на един ученик, както е в момента. Взе се решение да се промени и Наредбата за прием на чуждестранни студенти, в която да отпадне чл. 15. По този начин българските висши училища ще са в равнопоставено положение с европейските и ще могат чувствително да повишат собствените си приходи чрез привличане на повече чуждестранни студенти.

Ректорите, които участваха на форума, организиран от ВОН-КНСБ, защитаваха позицията за 26 млн. лева допълнително от бюджета за издръжка на обучението на студентите и така базовия норматив от 693 лева да стане 1009 лева. Необходимо е да напомним, че съдържнието на Заключителния документ, подготвен от ВОН-КНСБ и подкрепен от всички участници в дискусията от 29 март 2013 г., е със следното съдържание:

 

В БЮДЖЕТНАТА РАМКА за 2014 г. ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ ПОВЕЧЕ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА не по-малко от 4.2 %, а при възможност и 4.5 % от БВП.

Да се въведе съизмеримост на труда на българските преподаватели, учени и обучението на студентите с това на колегите им от Европейския съюз. Предложението да се обсъди между социалните партньори като се подпише СПОРАЗУМЕНИЕ и да се приложи като приоритет в проекта на Бюджет за 2014 г. при нова издръжка на обучението на един студент в специалностите на професионалните направления при запазване на БН в размер на 693 лв., както следва:

Професионално направление (ПН) 1. "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Икономика" .... – средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 1,6 а не както е досега 1,00. За целта ще са необходими 26 млн.лв.;

ПН 2. "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на сегашния коефициент 1,6; т.е., при обединение на специалностите от първо и второ професианлно направление и коефициент 1.6, допълнително ще са необходими средства в бюджетните субсидии за ресорните ву в размер на 26,073 млн. лв.;

ПН 3. "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки" , "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", "Материали и материалознание" - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 3,0, а не както е досега 2,3. За целта ще са необходими 32,5 млн.лв.;

ПН 4. „Растениевъдство”, „Растителна защита”, „Животновъдство” и „Ветеринарна медицина” - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 5,0, а не както е досега 4,3. За целта ще са необходими 2,5 млн.лв.;

ПН 6. „Музикално и танцово изкуство”, „Театрално и филмово изкуство”, „Теория на изкуствата” и „Изобразителни изкуства” - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 6,0, а не както е досега 5,0. За целта ще са необходими 6,5 млн.лв.

Или общо 67,5 млн.лв.

Като вземем под внимание всички специалности, с изключение на тези с ниски резултати според критериите заложени в ПМС 121 от 2012г., то средствата могат да се предоговорят и в размер на 49,6 млн.лв.

IMG 1206В подкрепа на това се изказаха проф. Иван Мирчев - ректор на Югозападния университет, проф. Веселин Брезин – ректор на Лесотехническия университет, проф. Стати Статев – ректор на УНСС, проф. Любомир Халачев – ректор на НАТФИЗ. Предложението на ВОН-КНСБ беше подкрепено и от ректора на Софийския университет проф. Иван Илчев, който препоръча да се състави комисия, която да подготви съгласувани предложения за промяна на самата система от професионални направления, а също да направи оценка на стойността на обучението на един студент, за да се постигнат обективни нива на финансиране в следващия бюджетен период.

Следва да отбележим, сподели юрист Мария Чочова пред списанието на КНСБ „Синди труд”, че особено признание за труда на Синдиката и в частност за положения труд и високото експертно ниво на председателя – доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, представлява решението, което бе взето по предложение на ректора на Софийския университет – проф. Иван Илчев, по време на проведената на 04 април 2013 г., в гр. Русе Конференция и кръгла маса на тема “Развитие на науката и висшето образование в България”, организирана от Съвета на ректорите на висши училища, МОМН и Националната агенция по оценяване и акредитация. На този форум бе взето решение участниците да подкрепят предложението на ВОН-КНСБ и приетия Заключителен документ от дискусията, проведена на 29 март и организирана от Синдиката и социалните партньори. Вследствие, на което взетото решение е и позиция на Съвета на ректорите на висшите училища и по същество е подкрепа за бъдещото развитие и усъвършенстване на финансовата политика в сектора, такава, каквато следва да бъде, с оглед на нейната социално-икономическа насоченост и национална значимост.

ВОН-КНСБShare