Main menu

ВЪПРОС, поставен от синдикален член на ВОН-КНСБ:

Трябва ли преподавателите да получават обезщетение в лева (с-но Кодекса на труда) в почивните и празнични дни или компенсация в дни отпуск за времето, за което работят в събота и неделя със задочниците или за изпитите с редовните студенти?

ОТГОВОР: Съгласно чл. 59 от Закона за висшето образование (ЗВО) за неуредените в глава шеста (“Академичен състав на висшите училища”) въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда (КТ). Въпросът, който Вие поставяте попада в графата на неуредените по смисъла на чл. 59. Поради тази причина отговора следва да се търси в текстовете на КТ.

На първо място, необходимостта от установяване на ненормиран работен ден е обусловена от особения характер на работата, затова ненормиран работен ден се установява само за някои длъжности. Начинът на това “установяване” е определен в чл. 139а от КТ. В този текст законодателя е регламентирал, че за някои длъжности поради особения характер на работата (какъвто е и характера на преподавателската работа, тъй като тя изисква занимания със студенти обучаващи се в задочна форма на обучение, провеждане на изпити на такива студенти и т.н. ) работодателят (в случая неговият законен представител - Ректорът) след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ може да установява ненормиран работен ден. Списъкът на тези длъжности се определя със заповед на работодателят.

В случай, че вие полагате труд в почивните дни, работодателят следва да компенсира този извънреден труд, като увеличи трудовото Ви възнаграждение за съответния ден с 75 на сто, като изчислението следва да се направи въз основа на определеното с Вашия трудовия договор възнаграждение, освен ако не е уговорено друго.

Работата над редовното работно време в работни дни се компенсира с допълнителен платен годишен отпуск, а работата в почивни и празнични дни - с увеличено възнаграждение за извънреден труд (чл. 139а, ал. 7 от КТ). Съгласно чл. 263, ал. 2 от КТ за извънреден труд, положен от работници и служители с ненормиран работен ден през дните на седмичната почивка (събота и неделя) и през дните на официалните празници, се заплаща трудово възнаграждение в размерите по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3.

В чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ е определен минималния размер на увеличението за положен извънреден труд през почивните и празнични дни, като в индивидуален трудов договор или в колективен трудов договор може да бъде договорен и друг размер или друг начин на изчисляване на възнаграждението, различен от този определен в чл. 262, като неговият размер не бива да е по малък от нормативно определения, а именно: 75 на сто - за работа през почивните дни; 100 на сто - за работа през дните на официалните празници.

                                                                       Мария Чочова, юрист,

НБС”ВОН” – КНСБ

Share