Main menu

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

с най-високото отличиe

 

НОМИНАЦИЯТА

за орден «Св. Св. Кирил и Методий» - първа степен

Доц. д-р инж. ЛИЛЯНА ЛОЗАНОВА ВЪЛЧЕВА

Председател на Национален браншов синдикат

„Висше образование и наука”- КНСБ от 2001 г.

R1  3493

IMG 0392 VVV

 

ПРИНОСИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева е ярка и разпознаваема обществена личност особено през последните две десетилетия. Тя се ползва с респект от институциите по образование и наука на законодателната и изпълнителната власт, както и от различни държавни и обществени организации.
Нейната роля в българското общество се определя основно от факта, че тя е инициатор, създател на нова синдикална структура и Председател на Национален браншов синдикат  „Висше образование и наука” към КНСБ, който започна своята работа на чисто и без никакви средства. В това си качество тя за първи път активно и ефективно започва социален диалог и преговори с представители на държавните институции за финансиране на сектор „Висше образование и наука”. Неоценима и всеотдайна е нейната дейност за защита на икономическите, трудовите, социалните и духовните права и интереси на синдикалните членове пред работодатели, държавни и обществени организации, усилията й за постигане на висок социален статус и обществен престиж на работещите в сферата на висшето образование и науката. В този диалог тя защитава не само правата и интересите на работещите във висшите училища, но и на обучаващите се.
Благодарение на нейната всеотдайна работа бе постигнато съществено издигане авторитета на работещите в системата на висшето образование и наука, бяха получени ценни придобивки за висшите училища, тъй като доц. Лиляна Вълчева е изразител не само на интересите на членовете на ВОН-КНСБ, но и на цялата академична и научна общност пред официалните институции – парламент, МФ, МОН, МТСП, НАОА и др. Със своите отлични организационни и аналитични умения, диалогичност и комуникативност доц. Вълчева всеотдайно подпомага колективното трудово договаряне на отделните ВУ и институти на БАН с работодателите. В резултат на тази неуморна ежедневна работа Национален браншов синдикат  „Висше образование и наука” - КНСБ вече 15 години е водеща институция, разполагаща с всеобхватна и непрекъснато актуализираща се информация относно параметрите на висшето образование и науката в България.
Благодарение на личните качества на доц. Вълчева ВОН-КНСБ се превърна не само в социален партньор, но и в активен участник в законодателната дейност чрез издигане на предложения към съответните институции за промяна на нормативни актове, управленски  решения и действия в сектора на висшето образование и науката. Разработените над 100  документа и доклади със социална тематика и проблематика, свързана с промени в трудовото законодателство, финансовата политика и законовите нормативни актове за висше образование и наука, са публикувани на уеб сайта на ВОН-КНСБ.

 

НЯКОИ ОСНОВНИ ПРИНОСИ И РЕЗУЛТАТИ
         Първата самостоятелна таблица с начални основни месечни работни заплати за всички групи, работещи във висшите училища и БАН, бе не само идея, но и подготвена и договорена от доц. Вълчева с партньорите от МФ и приета с постановление на МС през 2004 г. За период от три години таблицата беше договорена поетапно от синдикалните организации на ВОН-КНСБ с работодателите в системата на висшето образование и наука и след подписване на Колективните трудови договори, това постановление, което вече изигра своята роля, отпадна и така се реализира първата крачка в полза на автономията – сами договаряме заплатите!
        През втората половина на 2007 г. година доц. Вълчева обедини в общо споразумение, не само председателите на СО при ВОН-КНСБ във ВУ, но и председателите на студентските съвети и ректорите, така че да е постижима целта за повишаване на средствата за издръжка на обучението с не по-малко от 20 % в бюджетните субсидии. След организиран национален протест и преговори, тези средства бяха осигурени в НОВИЯ БЮДЖЕТ за следващата година като субсидията за издръжка на обучението (основната част в нея е дела на средствата за работни заплати) се договори в значително по-висок размер (с 20,8 % за ВУ, а за БАН – 20 %). За положителното решение на проблема помогна и организираната от доц. Вълчева среща в БАН, заедно с КНСБ и КТ „Подкрепа”, с единадесет депутати от Европейския паричен съвет, на която бе договорено 70 млн. лв. от излишъка да бъдат за ВУ и БАН.
         През 2010 по идея на доц. Вълчева се проведе среща в МОН с участието на екипа на министъра, председателите на синдикалните организации на ВОН-КНСБ, ректорите и НПСС с цел дебат за разработване на антикризисни програми във висшите училища. Основната цел беше не само да се запази размерът на работните заплати, но и те да се увеличават, съобразно ръста на субсидията в частта “Издръжка на обучението на студентите”, т.е. средствата да се изразходват целево и да следват увеличения брой студенти! За всичко това беше предварително подготвен текст за подписване на Споразумение, което беше Първото в историята на МОН в областта на висшето образование! Освен това бе инициирана промяна в ЗВО, според която в условия на криза, ДВУ да могат да обучават и в платена ОКС “Бакалавър” и това да се актуализира всяка година, до повишаване на  коефициентите на системно недофинансираните от държавата специалности от професионалните направления ПН-1, ПН-3, ПН-4 и ПН-5 на ПМС 162.
        След преглед на средства за издръжка на обучението в бюджета за 2011 г. доц. Вълчева установи, че бяха пропуснати 24 милиона лева, които трябваше да обезпечат обучението на новоприетите първокурсници, които бяха увеличени с 15 835. Нейна е заслугата за установяване на липсите, както и на писменото уведомяване на МС за пропуска в проектобюджета, но тя сподели, че бързата реакция на премиера Борисов (резолюция за изпълнение на искането на ВОН-КНСБ), както и проявената политическа воля на МФ и на Комисията по бюджет и финанси (лично на г-жа Стоянова), е помогнала да се реши проблемът. И така, за 2011 г. в бюджетите на ВУ постъпиха допълнително 22 млн.лв. в за издръжка на обучението, както ВОН-КНСБ не забрави и стипендиите студентите и докторантите, които също бяха увеличени допълнително със 7 млн.лв.
          Голям е приносът на доц. Вълчева за признаване на сградния фонд на ВУ и БАН за инфраструктура, за да могат да се ползват предвидените за целта средства по програмата на МРРБ. Постигнати бяха и първите инвестиции от 40 млн. лв. за 12 ВУ (класирани на проектен принцип) за подобряване на инфраструктурата и работната среда, които по-късно достигнаха над 350 млн. лв. (заслуга има и подкрепата на ръководството на МРРБ).
           През 2013 г. усилията на доц. Вълчева бяха насочени към критериите на рейтинговата система и средствата, които трябва да се предоставят на ВУ с най-високи показатели за качество на обучение. Разминаването беше в изчислените средства – МОН твърдеше, че те са 16,5 млн. лв., а ВОН разполагаше с данни за 21,5 млн. лв. Така доц. Вълчева организира среща в МОН (не се постигна съгласие), после в МС с участието на четирима представители от ВОН-КНСБ, ректори и екипа на премиера (вицепремиер, министър на финансите и министър на образованието и науката). Постигна се съгласие за пълно осигуряване на субсидията за ВУ (на 100 % изпълнение), което по-късно в Комисията по бюджет и финанси в НС се осигури и за средните училища и БАН. Повече придобивки не се договориха. Последваха самостоятелните срещи на доц. Вълчева с някои политически лидери на парламентарно представените партии и след като нейните аргументите бяха разбрани правилно и приети , се обяви и второто постигнато съгласие за допълнителните 21,5 млн.лв.
Горепосочено е ярко доказателство за нейните възможности да убеждава и защитава системата, така че да има средства за непрекъснат ръст на работните заплати, които синдикалните председатели да договарят в КТД и отчитайки последните анализи, можем да кажем, че общото увеличение за последните четири години средно е с около 30 до 35 %, а в някои ВУ (с по-добро управление и социален диалог) и с 40 до 45 %.
През 2014 г. може да се постави акцент в нейната работа в областта на изменение и допълнение на Закона за висше образование и най-вече в защита на запазване на мандатите на ректорите, промяна в таксите на студентите, която трябва да бъде обезпечена от държавата с допълнителни средства и то само за тези ВУ, при които актуалната такса надвишава 30 % от норматива за издръжка на обучението за една учебна година, както и за нова финансова политика във висшето образование с промяна на коефициентите за системно недофинансираните специалности в горепосочените професионални направления на ПМС 162.
           Независимо от пълната й учебна натовареност и професионалните ангажименти като ръководител катедра в ЛТУ, доц. Вълчева редовно и активно (с изказване и с писмено становище) участва в подготовката и най-вече в обсъждането на актуализираната ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” след направените бележки от ЕК (които напълно съвпадаха с тези на ВОН). Доц. Вълчева е много активен участник в Обществения съвет на МОН и в заседанията на работната група в работата по Стратегията за висше образование, която е в основата на ОП.
         Доц. Вълчева е верен социален партньор и не допусна да бъде злепоставена държавата ни и авторитета на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при МС. Бързата реакция с писмо до ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ENQA) - Д-Р ПАДРЕГ УОЛШ, в което беше представена позиция и факти за взаимоотношенията, принципите, диалогичността и академичността в системата на висшето образование и науката, имаше своето положително действие.
           Горепосоченото не изчерпва цялостната дейност на доц. Вълчева, но е достатъчно като аргументи за нейната пълна отдаденост и съпричастност към системата и хората от ВУ и БАН, за огромния талант, организационни качества и комуникативност. Всичко това я прави ценен и активен участник в заседания на Координационни и консултативни съвети, работни групи, работа по проекти, обучения и семинари у нас и в чужбина с Европейски синдикални и социални структури, където ръководи и координира работата на мултинационални работни екипи. И най-ценното е, че тя увлича много млади хора. Като пример за това е фактът, че в синдикалните съвети при ВУ участват все повече бивши председатели на студентските съвети, които сега са млади преподаватели. Големият принос на доц. Вълчева е в ЛИЧНАТА Й АКТИВНОСТ, която увлича всички от екипа - председатели, синдикални активисти и членове на всички синдикални организации, които работят във ВУ и БАН, независимо от факта, че нашата дейност и подготвените експертни становища от голяма част от научно-преподавателския състав на всички нива, е “vis vitalis” и в полза на цялата Академична общност. Благодарение на лидерските качества и умения на доц. Вълчева да убеждава, да работи всеотдайност и безкористно, ВОН-КНСБ се утвърди като Синдикат на хората с ново мислене и различен от традиционните.
         Като израз на огромната признателност на академичната общност в България пред целия ентусиазъм, ум и сърце, които влага доц. д-р инж. Лиляна Вълчева за модернизирането на образованието и науката в България, за развитието на диалога и партньорството във висшите училища и Българска академия на науката, за издигане авторитета на работещите в областта на образованието и науката, инициативен комитет от Национален браншов синдикат „Висше образование и наука” към КНСБ издига предложение пред Президента да награди доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, Председател на нашия синдикат, с държавното отличие орден «Св. Св. Кирил и Методий» - първа степен за съществения й принос.

 

Номинацията е издигната от инициативен комитет от НБС „Висше образование и наука”- КНСБ и подкрепена от:

1.    ИНСТИТУЦИИ
•    Кметът на Столична община – г-жа Йорданка Фандъкова
•    Председателят на Съвета на ректорите (2008-2012) – Н.П. проф. Борислав Борисов
•    Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров
•    Председателят на Съюза на учените в България акад. Дамян Дамянов
•    Президентът на КНСБ Пламен Димитров
•    Председателят на ационалната агенция за оценяване и акредитация проф. Боян Биолчев
•    Директорът на Световната асоциация на филмови и телевизионни висши училища, член на борда на Европейската сценарна федерация – проф. д-р Станислав Семерджиев
•    Председателят на Общински съвет Шумен проф. дин Георги Колев
•    Председателят на Съюза на народните читалища Николай Дойнов
•    Председателят на Българска стопанска камара Божидар Данев

2.    РЕКТОРИ на ВИСШИ УЧИЛИЩА и ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ВОН-КНСБ към тях
•    Пловдивски университет „П. Хилендарски”
•    Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
•    Шуменски университет „Епископ К. Преславски”
•    Университет за национално и световно стопанство, София
•    Стопанска академия „Д. Ценов” – Свищов
•    Университет по архитектура, строителство и геодезия
•    Русенски университет „Ангел Кънчев”
•    Тракийски университет – Стара Загора
•    Университет „Проф. Асен Златаров” – Бургас
•    Аграрен университет – Пловдив  
•    Университет по хранителни технологии – Пловдив
•    Национална Художествена Академия
•    Национална Музикална Академия „Проф. Панчо Владигеров”
•    НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”
•    Национална спортна академия „Васил Левски”
•    Нов български университет – проф. Сергей Игнатов
•    Медицински университет – Пловдив
•    Медицински университет – Плевен
•   Технически университет – София – проф. д-р Станимир Карапетков, зам.-ректор - Факултет и колеж – Сливен

3.    От синдикални организации на ВОН-КНСБ и Студентски съвети
•    Софийски университет
•    Технически университет – София
•    Лесотехнически университет
•    Химико-технологичен и металургичен университет
•    Минно-геоложки университет
•    Югозападен университет „Н. Рилски”
•    Технически университет – Габрово
•    Технически университет – Варна
•    Варненски свободен университет
•    Бургарски свободен университет
•    Висше строително училище „Л. Каравелов“
•    СНСО „ВОН”-КНСБ в БАН

4.    От известни дейци на висшето образование и науката
•    Проф. Валери Младенов, Зам.министър на МОН в служебното правителство на проф. Близнашки
•    Проф. Огнян Наков, Декан на ФКСУ в ТУ София

Предложението е придружено от:   
1.    Кратки биографични данни
2.    Описание на дейността
3.    Приноси за развитието образованието и науката
4.    Подкрепящи писма към номинацията

ИНИЦИАТИВEН КОМИТЕТ
Председател: проф. дфн Диана Кюркчиева
Членове: проф. д-р Ирина Колева
доц. д-р Александър Николов
доц. д-р Росен Кирилов
доц. д-р Ивайло Симеонов  

R1  3426

R1  3509

R1  3628

R1  3664

R1  3788

Share