Main menu

Проф. дфн Боян Биолчев,  председател на НАОА, покани председателя на ВОН-КНСБ – доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, да участва в срещата с Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование (ENQA)

На 7 февруари 2014 г. в Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) се проведоха срещи в потвърждение на националната представителност на Агенцията със социалните партньори и във връзка с оценка на нейната работата през отминалия период. Комисия от външни оценители от ENQA разговаря с партньорските организации за евентуалното потвърждаване на членството на Националната агенция по оценяване и акредитация в Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование.

В срещата, освен ВОН-КНСБ, участваха представители на изпълнителната власт (директор на дирекция в Министерски съвет) и на работодателските организации (Българска стопанска камара). Поздравленията на председателя на Комисията бяха насочени към ВОН, заради доброволната им дейност и ползотворно сътрудничество с НАОА, което беше потвърдено с подписаното споразумение за общи дейности и за партньорството в Контролната комисия по оценка на работата на експертните групи при институционалната акредитация на българските висши училища и акредитацията на множество бакалавърски, магистърски и докторски програми.

Националната агенция за оценяване и акредитация поддържа и повишава качеството на учебната и научноизследователската дейност на висшите училища у нас. От основаването на ENQA, преди повече от 10 години, НАОА при Министерския съвет на Република България е асоцииран и пълноправен член на Европейската асоциация ENQA.

За този период от време ВОН винаги е изразявал своята позиция в защита на прагматичната работа за създаване и утвърждаване на Европейското пространство за висше образование, както и коректното разпространение на информация за работата на НАОА, опит и добри практики в областта на осигуряването на качеството във висшите училища сред заинтересованите лица и държавните институции.

Председателят на ВОН подчерта, че Агенцията работи при ограничени финансови ресурси и с намален експертен състав, но следва европейските принципи и норми в хармония с националната академична традиция така, че да гарантира осигуряването на качеството на обучение във ВУ.

ВОН-КНСБ

Share