Main menu

 

ДО ПРЕЗИДЕНТА

НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ

НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (ENQA)

Д-Р ПАДРЕГ УОЛШ

TO THE PRESIDENT

OF THE EUROPEAN ASSOCIATION FOR QUALITY

ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION (ENQA)

DR. PADRAIG WALSH

 

Относно: Позиция на Синдикалният съвет

на Национален синдикат „Висше образование и наука”

при Конфедерацията на независимите синдикати в България (ВОН-КНСБ)

във връзка с жалбата на Европейския политехнически университет - Перник

до ENQA

Concerning: Position of the Trade Union Council

of National Trade Union "Higher Education and Science"

at the Confederation of the Independent Trade Unions in Bulgaria (HES-CITUB)

in connection with the complaint of the European Polytechnical University- Pernik

to ENQA.

 

 

УВАЖАЕМИ ДОКТОР УОЛШ,

DEAR DR. WALSH,

Синдикат „Висше образование и наука” в Р България, в качеството си на социален партньор и член на Комисията по осигуряване на качеството на дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България (НАОА), изразява своята положителна оценка и подкрепа за НАОА, защото:

The Trade Union "Higher Education and Science" in Republic of Bulgaria, being a social partner and member of the Commission for Quality Assurance of the Activity at the National Evaluation and Accreditation Agency of the Republic of Bulgaria (NEAA), expresses its positive evaluation and support for NEAA, due to the following:

1. В цялостната си дейност НАОА последователно отстоява своята независимост, следва националните закони и традиции, както и принципите на европейското пространство за висше образование, но най-вече недопуска политически или корупционни влияния в своята многостранна практика;

1. NEAA holds consistently its independence, follows the national legislation and tradition as well as the principles of the European Space of Higher Education, but for the most it does not allow political or corruption influence in its multilateral practice;

2. В среда на противоречащи фактори, като увеличаване броя на висшите училища и негативното въздействие на демографския спад или на емиграцията, НАОА изпълнява стриктно своите задължения с отчитане на интересите на страната и на младото поколение, прилагайки с точност разработваните от нея и социалните партньори критерии при оценяването, акредитацията и промяната на капацитета на висшите училища в Република България;

2. NEAA continues to perform its duties in a milieu of contradictory factors such as increase of the number of higher education schools and negative impact of the demographic decrease and the emigration. It takes into consideration the interests of the country and of the younger generation, applying strictly criteria, elaborated in cooperation with the social partners, concerning the evaluation, accreditation and change of the capacity of the higher eduaction schools in the Republic of Bulgaria;

3. НАОА е изключително авторитетен орган, ползващ се с доверието на българските висши училища и изпълнява компетентно всички национални  и европейски изисквания за оценяване и акредитация;

3. NEAA is highly respected organization, trusted by the Bulgarian higher education schools and follows with competence all national and European requirements for evaluation and accreditation;

4. НАОА има отговорна мисията в областта на висшето образование в Република България и е в непрекъснат диалог с експерти, заинтересовани институции и лица, с обществеността и с чуждестранните партньори, което допринася за повишаване качеството на дейностите по оценка, акредитация, следакредитационно наблюдение и контрол;

4. NEAA has responsible mission in the higher education field in the Republic of Bulgaria and is in a permanent dialogue with experts, institutions and persons concerned, the public space and foreign partners. This is a contribution to the increase of the quality of the activities on evaluation, accreditation, post-evaluation monitoring and control;

5. НАОА непрекъснато полага усилия за още по-широко отваряне на нейната дейност към висшите училища, бизнес средите и обществото като с присъствието си в медиите предоставя повече възможности за осъществяване на граждански контрол по процедурите и цялостната работа на Агенцията.

5. NEAA exerts continuous efforts for better publicity of its activities for the higher education schools, business and public space.  It uses its presence in the media to offer better options for civic control on the procedures and all the activity of the Agency.

В отговор на твърденията на ръководството на Европейския политехнически университет – Перник в изпратената до ENQA жалба, следва да отбележим, че е недопустимо да се обижда и квалифицира председателят на НАОА проф. Боян Биолчев. Решенията за всички висши училища, в т.ч. и за Европейския политехнически университет – Перник, са на основание Закона за висше образование и те са колективни решения на единадесет членният състав на Акредитационния съвет, а не само на председателят на НАОА. Необходимо е да се подчертае, че всички членове на Акредитационния съвет са висококвалифицирани и избрани измежду няколко кандидатури с тайно гласуване от Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, от Българската академия на науките, от Министерството на образованието и науката. Освен това, председателят на НАОА е безпорно призната личност на висотата на най-големите учени и най-уважаваните писатели на България. Проф. Биолчев, в качеството си на ректор (два мандата) на първият и най-авторитетен университет в страната – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, винаги е бил социално ангажиран при отстояване правата на Академичната общност и най-вече с приноса му в общите ни усилия за приоритетно финансиране за висшето образование и науката.

In response to the statements of the leadership of the European Polytechnical University-Pernik, included in the complaint sent to ENQA, we would like to note that it is inadmissible to offend and negatively qualify the President of NEAA  Prof. Boyan Biolchev. The decisions for all higher education schools, including the European Polytechnical University-Pernik are based on the Higher Education Act and they are collective decisions of the 11 members of the Accreditation Council, and not separate decisions of the NEAA President. It is necessary to underline that all members of the Accreditation Council are highly qualified persons, selected  among many candidates by secrete vote of the Council of the Rectors of the Higher Education Schools in the Republic of Bulgaria, of the Bulgarian Academy of Science, and of the Ministry of Education and Science. Moreover the NEAA President is widely recognized representative of the most highly respected academics and writers in Bulgaria. Last but not least Prof. Biolchev held the  Rector` s duty of the oldest and most influential University in Bulgaria, the University of Sofia " St. Kliment Ohridski", for two sequential mandates and he was always deeply engaged with the defense of the rights of the academic community and especially in our common efforts for the financing of the higher education and science as a priority for the society.

На основание горепосоченото, Синдикалният съвет на председателите от всички държавни и частни висши училища, които членуват в Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” при КНСБ (най-голямата неправителствена организация в Република България със статут на национално представителна синдикална структура и член на международни и европейски синдикати), настояваме:

On the basis of the aforementioned arguments, the Trade Union Council of the presidents of all state and private higher education schools, members of the National Branch Trade Union "Higher Education and science" at CITUB (it is the largest NGO in the Republic of Bulgaria with the statute of a nationally representative trade union structure and a member of European and international trade unions), insists:

1. Европейският политехнически университет-Перник да прекрати несправедливите нападки и обвинения към НАОА, които  създават напрежение в системата на висшето образование и най-вече да насочи усилията си по спазване на Закона за висше образование, глава десет: Акредитация на висшите училища;

1.The European Polytechnical University-Pernik must cease the unfair attacks and accusations against NEAA, since they create tensions in the higher education system and to concentrate its efforts mostly to the observation of the Higher Education Act, Chapter Ten: Accreditation of the Higher Education Schools;

2. Европейската асоциация за осигуряване на качеството във висшето образование (ENQA) да окаже необходимото съдействие на НАОА да изпълнява отговорно своята мисия в областта на висшето образование в Република България, както и да подпомага динамичното развитие и продължаващото ни отваряне към пълната интеграция в европейския контекст от страна на българското висше образование и изследователската дейност.

 2. We kindly ask the European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) to provide the necessary assistance to NEAA  to responsibly fulfill its mission in the higher education field in the Republic of Bulgaria and to assist our dynamic development and increasing effort to full integration of the Bulgarian Higher Education and Research Sector in the European context (Space). 

 

С УВАЖЕНИЕ,

WITH MY BEST REGARDS AND RESPECT, 

 

 znak VON

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН – КНСБ

PRESIDENT OF HES-CITUB:  

Prof. Dr. Eng. LILLYANA VALCHEVA

Share