Main menu

Кръгла маса, 7.11.2012 г.

 

На 7 ноември 2012 година министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов откри и участва в Кръгла маса за представяне на Концепцията за Оперативна програма за Наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014 – 2020 г., разработена от МОМН. Концепцията е изготвена от междуведомствена група, сформирана от министъра на образованието, младежта и науката, съгласно Решение № 328 на Министерски съвет от 25 април 2012 година. Основната цел на предложената оперативна програма е постигането на интелигентен растеж и изграждането на общество, базирано на знанието, чрез повишаване на качеството на научните изследвания и образованието.

Участие в кръглата маса взеха: проф. Иван Илчев, ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“; Христо Петров, управител на Фонд „Научни изследвания”; проф. Рангел Гюров, председател на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“; доц. Лиляна Вълчева, председател на синдикат „ Висше образование и наука” и ас.д-р Ивайло Симеонов – председател на УС”ВОН”-КНСБ в ТУ - София; Кристиян Даскалов, главен секретар на Националното представителство на студентските съвети; акад. Стефан Воденичаров, директор на Института по металознание, съоръжения и технологии към БАН; проф. Стоян Денчев, ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии; проф. Ваньо Митев, председател на съвета на ректорите и ректор на Медицинския университет - София; проф. Дамян Дамянов – председател на Съюза на учените в България и други представители на БАН, ректори на висши училища в страната, както и народни представители.

Пред участниците във форума презентации по темата изнесоха Добромир Добрев от СУ „Св. Климент Охридски“, проф. Владимир Димитров, научен секретар на БАН и проф. Николай Денков от СУ „Св. Климент Охридски“.

МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ: Програмата се опитва да очертае цялата рамка от предучилищното, средното, висшето образование и изследователските центрове. „Всъщност Концепцията за Оперативна програма за Наука и образование за интелигентен растеж за периода 2014 – 2020 г. дава не просто наставления как да кандидатстваме и да харчим пари, а цялостна визия за образованието и науката като една абсолютно свързана система. Надеждите са големи, тъй като имаме политическа воля”, подчерта министър Игнатов.

С КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ДАВАМЕ ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КАТО АБСОЛЮТНО СВЪРЗАНА СИСТЕМА

„Следващата седмица предстоят презентации и индивидуални разговори с представители на Европейската комисия – информира присъстващите министър Сергей Игнатов и добави: „Остава да се уточни финансовата рамка, колко пари ще бъдат отпуснати на страната. Можем да усвоим 4 млрд. лв., тъй като сме всепоглъщаща система. Все пак в България 2/3 от социалните дейности ги върши системата на образованието, имаме около 5000 структури. Борим се за много, за да можем да получим, това което е нормално”.

Новата оперативна програма ще осигури:

• значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план;

• запазването и разкриването на нови работни места;

• развитие на конкурентоспособността на работната сила;

• подобряване на демографските показатели за България.

Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020” ще има висок синергичен ефект за постигането на целите на другите оперативни програми, тъй като предвижда пряка връзка с инициативите в сферите на труда и социалната политика, предприемачеството, основано на иновации,  регионалното развитие. Ще окаже позитивно влияние и върху развитието на аграрния  сектор, институционалната среда и повишаването на ресурсната и енергийната ефективност.

Становища по Концепцията за Оперативна програма изказаха ректорът на Софийския университет, представители на БАН, председателят на ВОН-КНСБ, председателят на СУБ и др.

СТАНОВИЩЕТО на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука”-КНСБ, относно Концепция за Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” можете да прочетете на интернет страницата на Синдиката, както и позицията на ВОН - КНСБ изпратена до институциите в подкрепа на новата оперативна програма (http://von-knsb.org/index.php/news/3-article-1-title).

Share