Main menu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 от 9 януари 2013 г.

за изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Бюджети на Висшите училища и Българската академия на науките

 

Share