Main menu

Вн. в МОН с вх.N 0409-178/16.09.2014

ДО

ПРОФ. ГЕОРГИ БЛИЗНАШКИ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО

ДОЦ. РУМЯНА КОЛАРОВА

МИНИСТЪР

НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

Приложено Ви изпращам ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ, подписан от социалните партньори, който е актуален и към Проекта за държавния бюджет за 2015 г. РЕШЕНИЕТО Е ОБСЪЖДАНО ОТ АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ И ПРИЕТО ОТ СИНДИКАЛНИЯТ СЪВЕТ НА НБС"ВОН"-КНСБ И ОТ СЪВЕТЪТ НА РЕКТОРИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ, В ПРИСЪСТВИЕТО НА РЕДОВНИ И СЛУЖЕБНИ МИНИСТРИ НА ТРИ ПОРЕДНИ ФОРУМА, организирани от синдиката и ректорите със следното съдържание:

Предложението на социалните партньори в сектора на висшето образование и науката е за включване в бюджета на Република България на повече средства  в съответствие с Европейските стандарти, съобразени с отговорностите на всяко висше училище  за качество на обучението и с недостига на кадри в областта на инженерно-техническите, природните, педагогическите и др. сфери, посочени в Проекта на Стратегията за висше образование, както и с въвеждане на съизмеримост в труда на българските преподаватели, учени и обучението на студентите с това на колегите им от Европейския съюз. Основен проблем са средствата за обучение на студунти в специалностите от Професионално направление 1 (ПН-1) и Професионално направление 3  (ПН-3). С базов норматив от 693 лв. за един студент в специалностите от ПН-1(коефициента е 1-ца), държавата системно дискриминира  бъдещите педагози, които се обучават във ВУ с два пъти по-малко пари, спрямо осигурения стандарт за обучение на ученици в средните училища. Това се отнася и до другите специалности от ПН-1, които по разходни норми не се различават от специалностите, заложени в ПН-2.

За целта е необходимо изменение  и допълнение на ПМС 162 от 20.06.2001 г. (последното изм. и доп. в ДВ е през 2014 г.) за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления, което да се внесе за утвърждаване от Министерския съвет в кратък срок - до началото на м.октомври  т.г., за да се приложи като приоритет в проекта на Бюджет за 2015 г. Договорената актуализация на издръжката за обучението на един студент в специалностите на професионалните направления е направена при запазване на базовия норматив в размер на 693 лв., както следва:

Професионално направление (ПН) 1. "Педагогика", "Педагогика на обучението по...", "Икономика", „Администрация и управление", „Туризъм", „Теория и управление на образованието" –  средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 1,6 а не както е досега 1,00. За целта са необходими около20 млн.лв.;

ПН 2. "Социология, антропология и науки за културата", "Филология", "История и археология", "Философия", "Религия и теология", "Психология", "Социални дейности", "Право", "Обществени комуникации и информационни науки", "Политически науки" - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на сегашния коефициент 1,6;

Т.е., при ОБЕДИНЕНИЕ на СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПЪРВО И ВТОРО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ И КОЕФИЦИЕНТ 1.6, ДОПЪЛНИТЕЛНО НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА В БЮДЖЕТНИТЕ СУБСИДИИ ЗА РЕСОРНИТЕ ВУ СА В РАЗМЕР НА ОКОЛО 20 МЛН. ЛВ.;

ПН 3. "Математика", "Информатика и компютърни науки", "Биологически науки", "Химически науки" , "Физически науки", "Науки за земята", "Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Комуникационна и компютърна техника", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Архитектура, строителство и геодезия", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Биотехнологии", "Хранителни технологии", "Горско стопанство", "Общо инженерство", "Материали и материалознание" и „Обществено здраве" - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 3,0, а не както е досега 2,4. За целта ще са необходими около 25 млн.лв.;

ПН 4. „Растениевъдство", „Растителна защита", „Животновъдство" и „Ветеринарна медицина" - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 5,0, а не както е досега 4,3. За целта ще са необходими около 2 млн.лв.;

ПН 6. „Музикално и танцово изкуство", „Театрално и филмово изкуство", „Теория на изкуствата", „Изобразителни изкуства" и „Здравни грижи" - средствата за издръжка на обучението за един студент да са базирани на коефициент 6,0, а не както е досега 5,0. За целта ще са необходими около 6 млн.лв.

Като вземем под внимание всички специалности, с изключение на тези с ниски резултати, според критериите, заложени в Постановление на МС № 121 от 2012 г. (надяваме се на актуализацията му и през 2014 г.), то средствата могат да бъдат договорени при запазване на базовия норматив на два етапа: първо – обединяване на специалностите от ПН-1 с тези от ПН-2 с коефициент 1,6 и увеличаване на коефициента в ПН-3 от 2,4 на 3; второ – увеличаване на коефициентите в ПН-4 и ПН-6, съответно в областта на земеделието от 4,3 на 5,0 и за култура и изкуство – от 5 на 6.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИЯТ ДОКУМЕНТ е приет с пълно единодушие  от всички социални партньори от: МОН; НБС "Висше образование и наука"– КНСБ; КТ „Подкрепа"; Съвет на ректорите на ВУ в РБ; БАН; НАОА; ССА; СУБ и Председатели на Студентски съвети. Документът е насочен към постигане на обективни нива на финансиране в следващия бюджетен период, което на практика е подкрепа за бъдещото развитие и усъвършенстване на финансовата политика в сектора такава, каквато следва да бъде, с оглед на нейната социално-икономическа насоченост и национална значимост. Ето защо, ние смятаме, че тази задача е на всички отговорни политици и експерти от редовните и служебните правителства на Р България. Следователно, нашите искания не са нови, както и досега никое правителство не е оспорвало тяхната правота, но проблемите остават нерешени на фона на намалената с 30 % държавна субсидия. Висшите училища, със специалности от горепосочените професионални направления, са на ръба на финансов колапс, а българските преподаватели и учени работят само водени от любовта към знанието и от чувството за отговорност пред младите хора и обществото на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

С УВАЖЕНИЕ,

............... (п) ............                                                     .............. (п) ................

доц. д-р инж. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА                                             проф. дин СТАТИ СТАТЕВ

Председател на ВОН-КНСБ                                                          ректор на УНСС, зам.-председател

и представител на работната група                                              на Съвета на ректорите

на синдикатите                                                                   и представител на работната група на СР

Share