Main menu

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВОН-КНСБ СЕ СРЕЩНАХА С МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА – ПРОФ. Д-Р АНЕЛИЯ КЛИСАРОВА

Уважаеми колеги,

На 05.06.2013 г. представители на ВОН-КНСБ се срещнаха с Министъра на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова, главния секретар на МОН – г-н Красимир Вълчев и директора на Дирекция “Правна” в МОН – г-н Любомир Йосифов. От страна на ВОН-КНСБ в срещата взеха участие доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на ВОН-КНСБ, доц. д-р Владимир Бозуков – председател на СНСО “ВОН” – КНСБ в БАН, гл. ас. д-р Ивайло Симеонов – председател на УСО “ВОН” – КНСБ в ТУ-София, гл.ас. д-р Христо Беров – зам.-председател на УСО “ВОН” – КНСБ в СУ “Св. Климент Охридски” и Мария Чочова – експерт - юрист към ВОН-КНСБ.

В началото на срещата председателят на ВОН-КНСБ подчерта ползотворното партньорство през годините между ВОН-КНСБ и Министерството. Тя запозна Министъра с дейността на Синдиката и основните ни позиции, утвърдени след проведените дебати по време на организираните от Синдиката и социалните партньори форуми, в това число относно промяната на коефициентите за отделните професионални направления, размерите на бюджетната субсидия за висшите училища и БАН за 2014 г., както и общото становище относно изменението на текстът на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда.

Доц. Вълчева изрази готовността да бъде подновено Споразумението за сътрудничество с Министерството, което бе подписано от Министър Сергей Игнатов и чиито предмет бе осъществяването на съвместни дейности във връзка с контрола по отношение прилагането на чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование. Министър Клисарова подкрепи предложението за сключване на Споразумение с нов срок.

Министърът обърна внимание, че усилията на представляваната от нея институция и социалните партньори в сектор “Висше образование и наука” следва да бъдат насочени към реализирането на постижими дейности. Освен това тя запозна участниците в срещата с основните насоки за работа в краткосрочен план, а именно:

  1. 1.Изготвянето на реална Стратегия за висше образование, а в последствие и нов Закон за висшето образование, основан на стратегическите цели и приоритети за системата;
  2. 2.Набелязване на спешни, реални мерки, които да бъдат реализирани в сектора;

Министър Клисарова поиска становище от ВОН-КНСБ по цялостния текст на Закона за развитие на академичния състав в Република България, както и предложения, които да гарантират качеството на кариерното развитие на академичния състав и придобиването на образователната и научна степен “Доктор” и научната степен “Доктор на науките”.

Доц. Вълчева постави въпроси, свързани с предстоящата дейност по проекта за рейтинговата система и предложи да се разшири участието на партньорите от бизнеса, които засега са само потребители, а не активни участници в процеса на подготовката на кадри. Гл. ас. Симеонов също подчерта, че бизнес-организациите ще са полезни с достоверни данни за реализацията на пазара на труда и това ще доведе до обективни критерии за оценяване работата на висшите училища и по-реални оценки, съобразени с тяхната специфика и териториална разположеност.

Доц. Вълчева информира министър Клисарова за участието на ВОН-КНСБ в Контролната комисия на НАОА, както и в работната група по подготовката на Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020”. Тя подчерта, че в основата на изпълнението на ПРОГРАМАТА е финансирането и правилният избор на хора, които са призвани да работят за всички, а не за групи или индивидуални интереси. ВОН-КНСБ счита, че средствата за новата Оперативна програма „Образование и наука за интелигентен растеж” трябва да са не по-малко от 10 % като дял от БВП, а разпределението им да е съобразено с количествените и качествените показатели на секторите на всички нива на обучение – от началното до висшето образование.

Финансирането за развитие на науката също трябва да бъде свързано с критерии по рейтингова система, което ще ускори реформата и ще повиши ангажиментите на държавата и бизнеса. В Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 заложеният размер като процент от БВП за научна и развойна дейност до 2020 г. е 1,5%. Това противоречи на поставената от Програма “Европа 2020” стратегическа цел, която посочва увеличаване на разходите с 3 % от БВП.

ВОН-КНСБ настоява финансирането за наука и иновации да е не по-малко от 2 %, а дела на средствата за образование следва да достигнат не по-малко от 5 % от БВП, като препоръчваме по-голямата част от инвестициите да са от страна на бизнеса.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, партньорите изразиха готовност да продължат съвместната си дейност и като своя първа задача определиха промяната на Постановление № 162 от 2001 г. на МС, което е актуализирано през 2007 г., но само за медицинските науки! Така ще се осигурят средства в бюджета за 2014 г. и за системно недофинансираните специалности във водещи направления като педагогически, инженерни, аграрни, ветеринарна медицина и изкуства. С това ще се подобри още повече качеството на обучение, тъй като водещи за тази промяна ще бъдат критериите, прилагани при определянето на средствата по рейтинговата система на висшите училища.

            ВОН-КНСБ

Share