Main menu

УНСС бе домакин на тристранна среща

петък, 21 декември 2012 10:29 / петък, 21 декември 2012 10:52

Изменението и допълнението на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и свързаните с него изменения на други нормативни актове бе водещата тема на тристранна среща с участието на синдикати, ректори и представители на образователното и социалното министерство. Обсъден бе въпросът за отмяна или изменение на чл. 328, ал. 1, т. 10, на основание на който работодателят може да прекрати трудовия договор на професор, доцент или доктор на науките при навършване на определената възраст. Според него хабилитираните преподаватели могат да бъдат пенсионирани от ръководствата на висшите училища при навършване на 65 г. В същото време асистентите и служителите могат да работят, докато желаят.

Като основен организатор на форума доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на „ВОН“ - КНСБ, изложи позициите на синдиката за изменение на Кодекса на труда и свързаното с него изменение на други нормативни актове. Тя открои два варианта за решение. Първият предвижда премахването на спорния член, вторият - неговото изменение.

Университетите се различават по своя профил и кадрово състояние и не бива да се отнема правото на ректорите да провеждат самостоятелна политика в рамките на закона. В този смисъл едва ли най-разумното е да има възрастови граници от 65 и 68 г. Всяко висше училище трябва да има възможност в рамките на академичната автономия да се произнася по този въпрос, заяви проф. д.ик. н. Стати Статев, ректор на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите. От гледна точка на академичното ръководство проблемът има едни измерения, а от гледна точка на регулациите в различните министерства – други.  Всички сме в една лодка. Затова следва да намерим взаимно приемливо решение, посочи проф. Статев.

И според министъра на образованието, младежта и науката проф. Сергей Игнатов ректорите трябва да имат право на своя политика. Той подкрепи идеята за самостоятелна преценка на преподавателския щат от всеки ректор и посочи, че автономността не бива да се премахва чрез трудовия кодекс.

pic 1 UNSS

От ляво на дясно: Любомир Йосифов, МОМН, доц. Лиляна Вълчева, министър Сергей Игнатов, проф. д.ик.н. Стати Статев, чл. кор. проф. Николай Милошев, зам.-председател на БАН

Повечето от присъстващите на срещата подкрепиха такава промяна в Кодекса на труда, която ще даде възможност заемащите академичните длъжности „професор“, „доцент“ „главен асистент“ да се пенсионират при съответния трудов стаж, но не преди да са навършили 68 г.

Трима ректори ще обобщят направените предложения и ще ги представят на дискусия с представители на образователното и социалното министерство. По покана на министър Тотю Младенов тя ще бъде в Министерството на труда и социалната политика. 

pic 2 UNSS
Проф. д.ик.н. Стати Статев (вдясно) и министър Сергей Игнатов
Share