Main menu

Уважаеми колеги,

На заседание, проведено на 9 януари 2013 г., Министерски съвет одобри Концепцията, изготвена от Министерство на образованието, младежта и науката, като взе решение в следващия програмен период 2014-2020 година да функционира нова Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

 

 

В програмата са заложени пет приоритетни области - научните изследвания и технологичното развитие, връзката между образованието, бизнеса и трудовата заетост; образованието като фактор за социално приобщаване, образованието и ученето през целия живот и подобряване на образователната инфраструктура.

Водеща институция по нея ще бъде Министерството на образованието, младежта и науката, а основната цел на програмата е чрез повишаване качеството на научните изследвания и образованието да се постигне “интелигентен растеж“. Освен това се предвижда чрез новата оперативна програма да се осигурят значителни социално-икономически ползи за обществото чрез устойчивия ефект на инвестициите в дългосрочен план, запазване и разкриване на нови работни места, конкурентоспособност на работната сила, подобряване на демографските показатели.

Както вече знаете, в края на 2012 година, Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” – КНСБ отправи призив към ангажираните институции на високо държавно ниво в подкрепа на създаването на оперативна програма, чрез която да бъдат обединени и едновременно с това диференцирани потребностите от целево проектно финансиране на отделни научни и образователни дейности, за да бъде подобрена научноизследователската среда, както и да се създаде трайна връзка между държавата, образователните и научни институции и бизнеса.

Изпратените от нас писма, в подкрепа на оперативната програма, бяха до Президента на Република България – г-н Росен Плевнелиев, до Министър-председателя – г-н Бойко Борисов, до Министъра на финансите – г-н Симеон Дянков, до Министъра по управление на средствата от Европейския съюз – г-н Томислав Дончев. Позицията на НБС “ВОН”-КНСБ бе подкрепена и от редица ректори на висши училища.

Не можем да отречем, че ни радва отговорното отношение на институциите в подкрепа на устойчивото развитие и готовността за полагане на усилия за постигане на заложените основни цели в Стратегия “Европа 2020”, в която задължително и водещо участие без съмнение има секторът “Наука и образование”. Радва ни и това, че нашият призив бе чут и на него бе обърнато внимание в името на интереса на обществото ни.

Искрено се надяваме, че новата оперативна програма ще получи и съответното финансово обезпечение със средства от Европейския съюз, като не се съмняваме, че чрез реализирането на отделните мерки ще бъдат постигнати заложените в нея цели!

10.01.2013 г.                                                                                     НБС “ВОН” - КНСБ

Share