Main menu

ВОН-КНСБ ПОСВЕТИ НАЦИОНАЛНИЯ ФОРУМ ЗА НЕРАВЕНСТВАТА В ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА В БЪЛГАРИЯ НА 100 ГОДИШНИНАТА НА МОТ И 20 ГОДИНИ БОЛОНСКИ ПРОЦЕС

 Photo01
 
 
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НБС ВОН-КНСБ ДОЦ. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ГОДИШНИЯ СИНДИКАЛЕН ФОРУМ - 2019
 

С представянето на новия обзор на Европейската комисия за образованието и обучението и комисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорт, Тибор Наврачич, обобщи, че:„Неравенството продължава да лишава прекалено много европейци от възможността да извлекат максимална полза от живота си!”.

Такива послания бяха направени и в Световния доклад за неравенството (World Inequality Report 2018) и на Световния икономически форум (Давос, януари 2018), като: „Неравенството в доходите е един от основните залози и проблеми пред световното стопанство. А достъпът до качествено образование, като че ли, става все по-труден и скъп, което изначално предопределя резултата от професионалните усилия на хората, отразен в доходите впоследствие.”

От направените  заключения, че „въпреки положителните промени в постигането на ключови индикатори по отношение на качеството на образование и ученето през целия живот, има съществено изоставане в реализирането на целите за неравенствата и по-специално доходните неравенства.

Тази информация и многото коментари по темата в КНСБ, ни даде основание, в качеството ни на активен синдикат, да организираме настоящия форум и всички заедно, или поне с тези ВУ, в които вече сме създали приобщаваща среда за социален диалог и партньорство, да се съсредоточим, освен към качеството на обучението и научните изследвания, и към глобалната тенденция на увеличаване на неравенствата, най-вече неравенството в доходите.

Ние, от ВОН и КНСБ, изразяваме своята оценка за удовлетвореност от постигнатия диалог и партньорството, като избираме по определени критерий висши училища, с които организираме съвместни форуми по актуални въпроси, напр. дигитализацията. Такива форуми се проведоха в СУ, ПУ, ЮЗУ, ВСУ ”Ч. Храбър”, РУ. Предстоят УНСС, ТУ-София, ИУ-Варна, ВТУ ”Св.Св. Кирил и Методий”, ВА, вероятно НБУ! Известно е, а и в практиката е доказано, че в ативно-приобщаваща среда институциите – без значение дали са политически, икономически или образователни, работещите са широко представени в управлението и налагат ефективен контрол и ограничения на управляващите, така, че благоденствието да е за всички. Примери за успешен диалог в държавата има много, но за съжаление в системата на висшето образование има и такива ВУ (1/3), в които пренебрежението и унижението е факт! Затова, много скоро (2020 г.) ние ще обобщим пълния четиригодишен мандат на сегашните управляващи на ВУ и резултатите ще намерят отзвук, не само в България, а и в европейските страни (Решението е взето на 14-я конкрес на Европейската конфедерация на профсъюзите, май 2019). В малкото ВУ, в които има пасивно-изключваща среда, работещите и обучаващите се са слабо или въобще не са представени в управлението, диалог и партньорство няма и ръководствата се заблуждават, че тишината е в тяхна полза ... За тези ВУ сме информирали държавата. Както често казват колегите от МОН – сигнали за нарушения и безотговорно управления дават само синдикатите! Но ние даваме и анализи, правим препоръки, а исканията ни са силно мотивирани с конкретни аргументи!

В темата за образованието и пазара на труда в Световния доклад за образование (World Development Report 2018: Education) се посочва, че образованието е мощен двигател за развитие и един от най- силните инструменти за намаляване на бедността и подобряване на равния достъп до образование, здравеопазване, за равенството на жените, както и за общата социална стабилност. Налице са осем стратегически документа за всяка област от образованието с конкретни политики за намаляване на неравенствата. Но ние считаме, че е крайно време в тях да се регламентират мерки и срещу големите доходни неравенства и това да е необходимо условие за прогрес и индикатор за доброто управление.  

В Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ясно е посочено, че размерите на основните работни заплати се договарят в колективен трудов договор. Проверихме, заедно с МОН и КОН в 44-то НС, дали е така и в колко ВУ се прилага Наредбата на МС на РБ! Ние от ВОН-КНСБ се оказахме прави, че 22 ВУ са в нарушение. Един ректор дори се опита да подведе финансовия одит на МОН. След проверката, на отправените препоръки, откликнаха някои ректори на ВУ, други си останаха с нарушенията, трети добавиха и нови...

Вярвам, че всички ще приемат нашата констатация, че ни е необходима академична среда, която да осигурява широка, реална и ефективна представителност на работещите и обучаващите в управлението на ВУ. В университетите трябва да се цени труда и мнението на достойните, а не на послушните! Защото, подобни проблеми ни отдалечават от националната и европейската политика, от цивилизования свят и от всякаква надежда за изграждане на справедлива, съпричастна, възпитателна и просперираща за младите колеги академична среда.

В заключение, от проведеният форум, посветен на 100 годишнината, с участието на държавен елит от 45 страни,  МОТ обявява, че социалният обществен договор се е превърнал в развалина.

Глобалната комисия към МОТ има ясна визия, която представя в доклада за „подновяване на социалния договор“. Тази визия има за цел, цитирам: „засилване на социалния диалог, като дава на всеки глас в оформянето на променящите се промени и качеството на техния трудов живот“.

МОТ смята, че колективното представителство чрез социален диалог е обществено благо, което „е в основата на демокрацията“. Необходима е промяна в политиката, за да се признае, че „колективното договаряне е основно право и мощен инструмент за икономически успех и социална справедливост“.

Комисията признава, че растежът на неравенството в доходите може да бъде решен чрез инвестиране в институциите за определяне на по-справедливи нива на минималните заплати, „където текущите политики са намалели”. Политиката по работните заплати трябва да бъде „съживена чрез подходящи законови минимални и колективно договорени заплати”. Всички работници трябва да се ползват от свободата на сдружаване и ефективното признаване на колективното договаряне.

Докладът е свързан с препоръките към изпълнението на Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. и припомня, че международната общност е приела целта за пълна заетост и достойни условия на труд за всички.

В МТСП вече е формирана комисия, с участието на всички социални партньори, която да обсъди и въведе в изпълнение решенията на МОТ.

 

След нашите анализи, от проведените два форума (2017-2018) по темата, на пръв прочит ВОН-КНСБ отбелязва някои  диспропорции и неравенства във ВУ, като:

1. Средни брутни работни заплати за всички работещи в ДВУ, допълнителни възнаграждения за научни степени, трудов стаж и професионален опит (ТСПО);

2. Средни брутни работни заплати за ръководни длъжности (с и без облагане на суми с процент ТСПО);

3. Средства за обучение във висшето образование за брой студенти и за качество на обучение;

4. Коефициентите в професионалните направления (ПМС 162/2001)) и тяхното съотношение у нас и в ЕС;

5. Методиката, съобразно комплексната оценка на качеството на обучение (КОКО) – ПМС 328/2015, както и указанията на МОН за нейното прилагане във ВУ;

6. Условия на труд (учебни зали, лаборатории или ново строителство с празни зали?), технически средства и достъп до информация;

7. Преподаватели с присъща/неприсъща дейност за професионалното си направление, методи на преподаване, академично израстване и взаимодействие с Комисията за академична етика в МОН;

8. Квалификацията на административно-техническия персонал – висока/средна/ниска,т.е. заплатите да са съобразени с Образователно-квалификационната степен, както и ръста на МРЗ за страната;

9. Научно-изследователска дейност /след учебно натоварване от средно 360 часа, работа с дипломанти, докторанти и др.текущи дейности – атестиране, акредитация/, както по национални, така и по европейски проекти;

10. Акредитация и следакредитационни процедури (изпълнение на препоръките) – и как това се отразява на последващата акредитация! ВОН-КНСБ ще покани ръководството на НАОА с предложение за общо споразумение в тази и др. области на действие;

11. Таксите на студентите, собствени средства и преходни остатъци.

 Много от тези пропорции и диспропорции, различия и неравенства ще видите в подготвената презентация на нашия синдикат, която ще представи гл.ас. д-р арх. Стефан Аспарухов – председател на УС ВОН КНСБ в УАСГ.

 

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Председател на ВОН-КНСБ

Photo02
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ФОРУМА (СЪКРАТЕН ВАРИАНТ) - ТУК
С ПЪЛНАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОРУМА И МЕДИЙНИЯ ОТЗВУК МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ ТУК.
СТАТИЯ В НАЦИОНАЛНОТО ИЗДАТЕЛСТВО  ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА "АЗ-БУКИ", бр. 28, 11-17. VII. 2019 г. ТУК
Share