Main menu

С новоприетия изменен ЗРАС е важно да се стопират намеренията за въвеждане на подходящи за българските условия научни стандарти, както и да се прекратят намеренията на ректори, директори да налагат своите приближени и роднини да заемат с лекота високите академични длъжности във ВУ, БАН, ССА. Да, може би плагиатството не е най-важния проблем на българската наука! Но нека признаем, че това е много характерно срещано явление и, че около две трети от научните публикации излизат в неиндексирани, нереферирани, маргинални издания. Основната част на забелязаните у нас плагиатства са в рамките на този контингент публикации.

В изм. и доп. на ЗРАС много параграфи са посветени на начините за откриване и наказания на плагиатство. Рецензентите трябва да знаят, че...

Прочетете цялата информация ТУК.

Изменението и допълнението на Закона за развитието на академичния състав е окончателно приет от Народното събрание

Share