Main menu

Уважаеми колеги,

На 29 Януари 2013 г. се проведе среща на представители на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” (ВОН) – КНСБ с президента на КНСБ - г-н Пламен Димитров, както и вицепрезидента на КНСБ – г-н Чавдар Христов. От страна на ВОН-КНСБ участваха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева - председател, доц. д-р Александър Николов - председател на Университетски синдикат „ВОН”- КНСБ в Софийски университет, гл. ас. Радислав Атанасов - председател на Академичен синдикат „ВОН”- КНСБ в Национална спортна академия, доц. д-р Владимир Бозуков председател на СНСО „ВОН”-КНСБ в БАН и докт. Мария Чочова – юрист на ВОН-КНСБ.

Повод за среща бе подготовката на единна позиция и становище на Конфедерацията и ВОН-КНСБ по внесения на 18 Януари 2013 г. в 41-то Народно събрание на Република България от народните представители г-жа Фани Христова и г-н Ангел Даскалов законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ).

По същество, предлаганата от вносителите на законопроекта редакция на КТ се изразява единствено в изменение на чл. 328, ал. 1, т. 10 на КТ, като се предлага възрастта, при навършването на която работодателят да може да прекрати едностранно с предизвестие трудовото правоотношение на лице, заемащо академична длъжност, да е 70 години. Както и отмяна на свързания с тази норма текст на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за висшето образование.

Представителите на ВОН-КНСБ запознаха президента и вицепрезидента на КНСБ с внесеното от името на Синдиката становище по законопроекта, което бе изготвено за националната дискусия, проведена на 20.12.2012 г., между социалните партньори в сектор “Висше образование и наука”, с участието на представители от Съвета на ректорите, МОМН и МТСП. Както вече знаете, основна тема на тристранната среща бе именно предприемането на законодателна инициатива за изменение на тази норма от КТ.

В хода на срещата бяха обсъдени няколко варианта за общата позиция на Конфедерацията и Синдиката.

Като резултат бе взето решение Конфедерацията да подкрепи текста, който ВОН-КНСБ предлага в своето становище, като редакция на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, а именно:

“10. На лицата, заемащи академичните длъжности “доцент” и “професор”, след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не по-рано от навършването на 68 годишна възраст, а на лицата, заемащи академичните длъжности “асистент” и “главен асистент”, след придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не по-ранно от навършване на 65 годишна възраст.”

Нещо повече, по предложение на г-н Пламен Димитров, КНСБ ще внесе списък с предложения за изменения и допълнения на няколко нормативни акта, в това число и КТ, до председателя на Парламентарната комисия по правни въпроси към 41-то Народно събрание – г-жа Искра Фидосова, като в този списък ще бъде добавен и предлагания от ВОН-КНСБ вариант за редакция на чл. 328, ал. 1, т. 10 от КТ, около който се обединиха всички участници в проведената тристранна среща на социалните партньори на 20 Декември 2012 г.

29.01.2013г.                                                                                                 ВОН-КНСБ

Share