Main menu

Двустранна среща на ВОН-КНСБ и МОН за подготовката на новия бюджет, Стратегията за висше образование и ОП НОИР 

 

RK LVНа 16 септември 2014 г., по искане на доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на ВОН-КНСБ, се проведе двустранна среща в МОН с доц. д-р Румяна Коларова - министър, зам.-министър проф. д-р Валери Младенов, г-н Красимир Вълчев – гл.секретар и доц. д-р Мария Фъртунова – директор на Дирекция „Висше образование”. Представителите на националния синдикат – доц. д-р Александър Николов (СУ), доц. д-р Катерина Илкова (НАТФИЗ), доц. д-р Росен Кирилов (УНСС), гл.ас.д-р Ивайло Симеонов (ТУ-София) и доц. д-р Владимир Бозуков (БАН), поставиха важни за системата въпроси, свързани с предстоящото финализиране на приема на студенти във ВУ и подготовката на бюджета за 2015 г.

Доц. Вълчева представи подробно всички финансови анализи на Синдиката, приети на Национални форуми с участието на ректори и членове на Синдикалния съвет от ВУ и БАН. Внесено беше писмо до МОН, което лично беше предадено и на премиер-министър проф. Близнашки и, което ясно поставя две важни задачи, без които бюджетът няма да отразява реалните нужди на системата „Висше образование и наука”.

Първата и много наложителна стъпка е актуализацията на 121 Постановление на МС, което да отразява новите показатели и критерии на третото издание на рейтинговата система. Тя е важна част от бюджетите на ВУ, защото осигурява допълнителното финансиране на ВУ по критериите за качество на учебния и научен процес. 

Втората стъпка е познатото ни искане за повече справедливост при коефициентите, свързани със системно недофинансираните професионални направления, които подробно са описани в писмото на ВОН и СР, адресирано до МС и МОН (в прикачен файл). На срещата отново се подчерта факта, че на пазара на труда има недостиг на педагогически  и инженерни кадри и, че тези професионални направления трябва да получат по високо финансиране така, че намаления базов норматив (БН) да не се отразява негативно. Напомняме, че ако поискаме БН да се увеличи, ще се увеличат и средствата на онези професионални направления, които ползват високите коефициенти от 9,4 и 10, а те и без това са формирали големи излишъци от порядъка на 280 млн.лв. Следователно, важно е да се анализират подробно всички фактори и да се вземе под внимание нашето искане за обединяване на ПН1 и ПН2, както и за увеличаване на някои коефициенти в някои ПН, които добре са описани в писмото, предоставено ви в прикачения файл.

Другата тема на срещата беше свързана с важната задача за приемане на Стратегията за ВО, която е необходима, за да се одобри ОП”НОИР”. Доц. Вълчева е активен участник  в работните групи и редовно е информирала подробни всички - синдикалистите на форуми, а изпълнителната и законодателната власт – с писма, представени на техните и на нашата интернет страница.

Третата тема беше посветена на проблемните въпроси, отнасящи се до редовните докторанти и ВОН-КНСБ поиска проверка на БАН, ССА и ВУ, която да анализира тяхната работа с оглед на ползващите стипендии от 450 лв. Известно е, че в НИ, а и в 2-3 ВУ асистентите са с по-нисък чист доход от посочените стипендии. И още, имаме сигнали, че има докторанти, които не работят по дисертационните си трудове, но работят на няколко места, а стипендията е само допълнителен доход. Във ВУ има разписани правила в Правилниците за строг контрол и връщане на парите, ако няма активна докторантска дейност, но в НИ на БАН и ССА не е така. Въпреки това, ВОН-КНСБ иска пълна проверка на всички докторанти.

В заключение, беше представено мнението на ВОН-КНСБ по казуса „Пернишки университет” и несправедливите нападките към НАОА и МОН. Обединихме се около предложението МОН да е домакин на среща, в която да участват повече представители на академичната общност и НАОА.

Социалните партньори от МОН и ВОН-КНСБ се договориха за нова среща след 29 септември, за да има време да се проверят някои факти, както и да се подготвят финансовите анализи така, че да се намери точния баланс между количествените и качествените показатели – важни за подготовката на новия проект на Бюджета за 2015г.

ВОН-КНСБ

 

Share