Национален браншов синдикат

СТАНОВИЩЕ НА ВОН-КНСБ ОТНОСНО ОБЩ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗРАСРБ (18.04.2016Г.)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДАМЯНОВА,

Становището на НБС „ВОН” – КНСБ по внесения ЗИД на ЗРАСРБ, обобщен въз основа на приетите на 09.03.2016г. на първо гласуване законопроекти за изм. и доп. на Закона за развитието на академичния състав, е както следва:
ПЪРВО, с предлагания ЗИД на ЗРАСРБ се правят радикални изменения в установената процедура за придобиване на образователна и научна степен „Доктор” и научна степен „Доктор на науките”, както и в заемането на ....

Прочетете документа ТУК.

Copyright © 2015 НБС "ВОН" - КНСБ. All Rights Reserved