Main menu

Парламентарната комисия по образование и наука към 42-то Народно събрание на Република България проведе своето първо заседание

            Уважаеми колеги,

         На редовно пленарно заседание на 42-то Народно събрание, проведено на 03 юли 2013 г., бе структурирана Парламентарна комисия по образование и наука. Председател на комисията е г-жа Ваня Добрева, зам.-председатели са г-н Алиосман Имамов, г-н Милко Багдасаров и г-н Станислав Станилов. В същия ден Комисията проведе и своето първо извънредно заседание, основен повод за което, като част от дневния ред, бе внесеният Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Законопроектът цели продължаване на срока на действие на антикризисната мярка, която предвижда възможност за висшите училища, получили от НАОА акредитационна оценка от 6 до 10, да провеждат платена форма на обучение за новата учебна 2013-2014 година и в ОКС „Бакалавър“. На заседанието присъстваха Министъра но образованието и науката – проф. Анелия Клисарова и екипът й, Ректорът на УНСС – проф. Стати Статев, който е и зам.-председател на съвета на ректорите, Зам.-ректорът на СУ “Св. Климент Охридски” – проф. Атанас Герджиков и други гости. ВОН-КНСБ бе представен от Председателя – доц. Лиляна Вълчева, която поздрави ръководството и членовете на Комисията и представи становището на Синдиката по внесеният законопроект:

 

До

Проф. д-р Ваня Добрева,

Председател на ПК по образование и наука към 42–то Народно събрание

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

От

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Председател на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука”-КНСБ

 

Относно внесен на 02.07.2013 г. със сигнатура № 354-01-36 Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование

Уважаема г-жо Председател,

По така предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висше образование (ЗВО) изказваме положително становище, изразяващо се по същество в удължаване на възможността за провеждане от висши училища, получили от НАОА акредитационна оценка от 6 до 10, платена форма на обучение за новата учебна 2013-2014 година и в ОКС „Бакалавър“. Считаме това предложение за разумно предвид недостатъчния размер на държавната бюджетна субсидия (поради намален базов норматив на 693 лв.) и обосновано като продължаваща антикризисна мярка. С така предложеното изменение ще се удължи с още една година възможността за висшите училища да работят в конкурентна среда, както и да акумулират повече собствени приходи в условия на системно недофинансиране.

 

Становището е подготвено съвместно с Мария Чочова, която също участва в работата на първото заседание на КОН и след представянето й от доц. Вълчева в новото й амплоа, беше поздравена от председателя Ваня Добрева за назначението си за зам.-областен управител на Кюстендилска област. Повече информация ще получите в началото на другата седмица.

 

НБС “ВОН”- КНСБ

Share