Main menu
Информация за наредбата за определяне размера на възнагражденията на ректорите на ДВУ по договорите за управление сключени с Министъра на образованието и науката
Със становището на НБС ВОН може да се запознаете ТУК.
Със становището на Съвета на ректорите може да се запознаете ТУК.
За срещата от 27 август 2020 между МОН, Съвет на ректорите и НБС-ВОН - четете ТУК.

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проект на Наредба за определяне размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с Министъра на образованието и науката - вж. ТУК.

 

27-08-2020г., МОН, СР, ВОН:

Присъстват: министър; представители на Дирекции - Правна, Финансова и Висше образование; председател на ВОН-КНСБ; ректори/43 ВУ.

 

По т. 1: Академична 2020-2021 учебна година - ректори изказаха позиции за хибриден модел като временна смяна на формата на обучение. Всеки ще направи предложение, след разговори и на АС ще се вземе крайното решене. Правилно е да се съгласуват условията със синдикатите, както и да се договорят текстове за Анекс към КТД. Указания има на сайта на МТСП, както и в изпратените Ви материали, приети на КСС на КНСБ.

При отказ, моля сигнализирайте ТИТ - София-град, МОН и ВОН-КНСБ.

 

По т. 2: След много обсъждания, Наредбата за възнагражденията на ректорите на ДВУ е публикувана - https://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces. Измеримите критерий отразяват спецификата на ВУ, а с междинните целеви стойности са въведени съответните оценки. Доколко те са справедливи и как ще бъдат постигнати - предстои да видим!

По принцип в основата на Проекта е минимизирането на субективните критерий! Информация:file:///C:/Users/LV/AppData/Local/Temp/Spravka-nrdb-zaplati-rektori-27082020.pdf

На сайта на МОН са публикувани Политиките за развитие и съответните заповеди на министъра за всяко ДВУ/https://www.mon.bg/bg/100869

От 01-09-2020 г. в МОН стартира подписването на Договорите за управление с ректорите на ДВУ.

 

Допълнителните възнаграждения на ректорите на ДВУ ще се определелят по  вече договорената в Съвета на ректорите Наредба. 

Основното трудово възнаграждение на ректорите ще бъде това, което съответства на академичната длъжност.

Важно: В КТД трябва да се договарят: 

1. РЗ за академични длъжности, РЗ за административния, техническия и помощен персонал; 

2. Допълнителните възнаграждения за ръководните длъжности на зам.-ректори, декани, зам.-декани и ръководители катедри, департаменти, директори, началници на отдели.

 

По т. 3: Внесеното предложение за НОМРЗ на асистентите /на основание чл.92, ал. 1 от ЗВО/ беше изчислено на база данни към м.12 на 2019 г. След преизчислените компоненти за издръжка на живот, осигуровки, данъци, МРЗ и най-вече договорената между МОН и Синдикатите начална заплата за учителите, предложих НОМРЗ за асистенти в ДВУ да е не по-малко от 1300 лв., като средствата да бъдат осигурени от държавата.

Първи вариант: На база броя на асистенти и гл. асистенти да бъдат преизчисление коефициентите по ПН за всяко ДВУ така, че да се постигне съответния ръст в субсидията за издръжка на обучението (предложение на ВОН-КНСБ).

Втори вариант: Програма “Работни заплати за млади преподаватели” за целево осигуряване на средства за достигане на посочената в Акт на Министерски съвет НОМРЗ за асистентите от ДВУ (предложение на МОН).

Решение: Създава се работна група с участието на представители на МОН, ВОН-КНСБ, КТ Подкрепа и Съвета на ректорите, която в кратък срок да постигне съгласие по НОМРЗ на асистентите, като средствата да бъдат осигурени в Бюджета за следващата година. Първото заседание да се проведе още в първата седмица на м. Септември т.г.

Освен преговорите по НОМРЗ за асистентите, в работната група ще се потърси съгласие за Национално Споразумение (НС) в системата на ДВУ между МОН, национално представителните синдикати ВОН-КНСБ, СВО-Подкрепа и Съвета на ректорите! Основание за НС е не само внесеното предложение от ВОН, но и Националното Тристранно Споразумение от 17 юни 2020 г. за 2020-2022 г., както и Рамковото тристранно споразумение за механизъм по договаряне и определяне на размера на МРЗ за страната.

Share