Main menu

20 години Болонски процес и изграждане на общо Европейско пространство за висше образование

24-25 юни 2019 г.

20 години Болонски процес и изграждане на общо Европейско пространство за висше образование беше значимо събитие, което се проведе на 24 и 25 юни 2019 г. Форумът беше посветен на постигнатия напредък в последните 20 години, както и върху основните механизми и режим на работа на следващата конференция на министрите, която ще се проведе през юни 2020 г. в Рим

Системата на висшето образование е в основата на изграждането на Европа. Академичната свобода и отговорността, институционалната автономия и по-широкото участие на преподавателите и студентите в живота на университетите се разглеждат като основа за Европейското пространство за висше образование. В този смисъл и у нас, основно синдикатите, се опитват да създават приобщаваща среда и да поставят началото на нов етап в сътрудничеството на всички нива в системата на висшето образование и науката.   

По утвърдена традиция през последните години се организират конференции на министрите, като Форума за Болонска политика, в който участват държави от различни континенти. Форумите за Болонска политика непрекъснато потвърждават ангажименти за продължаване на успешния междурегионален диалог. Създадена е глобална работна група, която има за цел продължаване на диалога за социално приобщаване и утвърждаване ролята на висшето образование.

Болонският процес е инициатива, възникнала в края на 90-те години на XX век, за сравнимост на висшето образование в Европа за осигуряване на ефективна мобилност на кадрите. Основните постижения на Болонския процес са създаването на Европейско пространство за висше образование, което е свързано с:

  • въвеждане на лесно сравними образователни степени (бакалавър, магистър и доктор);
  • въвеждане на системата за образователни кредити (ECTS) като мерни единици за студентската заетост;
  • въвеждане на европейски стандарти за качество;
  • отстраняване на съществуващите препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в Европейското пространство за висше образование.

Република България е сред 29-те страни, които на 19 юни 1999 г. подписват в Болоня Съвместната декларация за европейско пространство на висшето образование.  Болонският процес има доброволен характер по отношение на присъединяването към него, но след това изпълнението на поетите ангажименти става задължително.

Очертаните основни направления за следващия период са: осъществяването на партньорска подкрепа за постигането на поставените цели и прилагане на необходимите реформи; разширяване на европейските мрежи за висше образование и наука; дигитализацията и иновациите в преподаването и ученето; засилване на връзките между висшето образование и научните изследвания; взаимно признаване на дипломи; пълно взаимодействие с бизнеса и пазара на труда; студентската електронна книжка; обучение през целия живот и др. Особено важен момент е стартирането на процедурите за партньорска подкрепа, която взаимно ще си оказват отделните държави с цел реално постигане на заложените цели. Набелязани са необходимите условия, за да се отключи пълният потенциал на Европейското пространство за висше образование.

Програмата и пълна информация за събитието може да се види на този линк: http://bolognaprocess2019.it/programme/

http://bolognaprocess2019.it/wp-content/uploads/2019/06/programme-june-24_25.pdf

Celebration of the Bologna Declaration 20th Anniversary

Venue: Salone del Podestà, Palazzo Re Enzo, Piazza Nettuno 1, Bologna

The Celebration of the XX Anniversary will be opened by an academic procession including over 200 Rectors. The procession will leave from the ancient seat of the University of Bologna – Archiginnasio – to the main conference venue – Palazzo Re Enzo. We kindly ask participants to be ready at Palazzo Re Enzo at 4.00 pm sharp, in order to welcome the academic procession and open celebration

Opening address

Francesco Ubertini, Rector of the Alma Mater Studiorum – University of Bologna

Guest Speakers

Stefania Giannini, UNESCO, Deputy Director-General for Education
Sophia Eriksson Waterschoot, DG EAC: Youth, Education and Erasmus+, Director
Michael Murphy, EUA – European University Association, President
Sjur Bergan, Council of Europe, Head of Education Department
Cristina Ghiţulică, Romania, BFUG Co-chair
Adam Gajek, ESU – European Students’ Union, President

Concluding remarks

Marco Bussetti, Italian Minister of Education, Universities and Research

Closing ceremony

Professor Fabio Roversi Monaco, former Rector of the University of Bologna, will hand over a copy of the Bologna Declaration to Robert Napier, President-elect of the European Students’ Union, to symbolically express the pivotal role of students in the further development of the European Higher Education Area (EHEA) in the years to come.

Concert

Italian Saxophone Quartet

 

В обръщението на ВОН-КНСБ:

Уважаеми госпожи и господа,

Благодарение на процеса от Болоня е поставено началото на междуправителствено сътрудничество – от 29, сега на 48 европейски държави в областта на висшето образование. Чрез него се насочват усилията на обществени органи, университети, преподаватели и студенти, заедно с асоциации на заинтересовани страни, работодатели, агенции за осигуряване на качеството, международни организации и институции, включително Европейската комисия, за повишаване на интернационализацията на висшето образование.

След като България е една от първите страни, която припозна и въведе в законодателството си системата на трите цикъла (бакалавърска степен /магистратура/докторат), по-добро осигуряване на качеството , по-лесно признаване на квалификации и периоди на обучение, все още имаме проблеми, най-важния от които е финансовия, а и финансовата дисциплина и отговорност на ректорите на държавните висши училища.

Поради силно различаващите се системи за образование и обучение в Европа за европейците обикновено е трудно да използват своите квалификации, придобити в една страна от ЕС, за да кандидатстват за работа или обучение в друга. По-добрата съгласуваност между образователните системи позволява на студентите и търсещите работа по-лесно да се местят в различни страни от Европа. Освен това благодарение на реформите от Болоня европейските висши училища станаха по-конкурентни и по-привлекателни за останалата част от света.

Процесът от Болоня подпомага също и модернизирането на системите за образование и обучение, за да се гарантира, че те отговарят на нуждите на един променящ се пазар на труда. Това е важно, тъй като делът на работните места, изискващи високи умения, нараства, а нуждата от иновации и предприемачество е все по-голяма.

Само през май 2018 г. министрите на образованието се срещнаха в Париж и приеха комюнике относно приоритетите си за следващите години. В Комюникето е представена съвместната визия на 48-те министри за по-амбициозно европейско пространство за висше образование след 2020 г., като се призовава за:

  • приобщаващ и новаторски подход към ученето и преподаването;
  • интегрирано транснационално сътрудничество в областта на висшето образование, изследванията и иновациите; 
  • гарантиране на устойчиво бъдеще на планетата чрез висше образование.

Тези амбиции са в унисон и с целите на ЕС, който ще увеличи усилията си в подкрепа на онези, които желаят да напредват по-бързо и да направят повече за постигане на целите за „признаване за всички“ и „мобилност за всички“ чрез създаване на европейско пространство за висше образование.

Уважаеми колеги,

На уебсайта на европейското пространство за висше образование (EHEA) е публикуван списък на участващите страни.

FULL MEMBERS

BFUG membership is based on the membership of the European Higher Education Area (EHEA). The EHEA currently has three categories: memberconsultative member and partner.

The EHEA / BFUG members are 48 countries and the European Commission.

 

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Председател на ВОН-КНСБ

 

Share