Main menu
Среща на президента Пламен Димитров с председателя на БАН - акад. Ревалски

В КНСБ на 15 май 2017 г. се проведе среща на президента Пламен Димитров с председателя на БАН - акад. Ревалски. От ВОН-КНСБ участва доц. д-р Вълчева - председател на ВОН-КНСБ и доц. д-р Грозданов - председател на СНСО при ВОН-КНСБ в БАН.

След кратко представяне на намерения за социален диалог и партньорство, г-н Димитров, акад. Ревалски и доц. Вълчева изказаха позиции по проблемите на учените и науката. Основното  внимание беше наасочено към работните заплати в администрацията, научните институти и подразделения на академията, чиито дейности са изцяло в полза на държавата – музеи, библиотека, които са хранилища на научната книжнина и памет. Подчертано бе, че от специално внимание, подкрепа и промяна се нуждаят и институтите, чиято дейност също е насочена към потребностите на обществото.

Акценти: текущата работа, научните проекти, както и проекта на стратегия за научни изследвания; обобщени таблици на ВОН и проблеми на НИ по данните, представени и систематизирани от СНСО; актуалните брой работещи в администрацията и институтите на БАН; информация, свързана с работата на Съвета за социално сътрудничество в БАН и др.

.....

На 16 Май 2017 година представителите на ръководството на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и доц. д-р Росен Кирилов заедно с председателя на Съюз на независимите синдикални организации "ВОН"- КНСБ при БАН доц. Борис Грозданов посетиха първото заседание на Комисията по Образованието и Науката към 44-то Народно Събрание на Република България. Основният фокус на заседанието беше представянето на два отчета за дейността на БАН, за 2015 и 2016 години, представени от новия председател на БАН, академик Юлиан Ревалски. Академик Ревалски представи статистически данни за прогреса на БАН през отчетените години, като акцентира върху дела на БАН от общия обем от световно значима научна дейност на държавата, който е значително над половината. Наукометричните данни и международното признание за успехите на Академията я поставят на водещо място в България като най-голямата научна институция. Академик Ревалски обърна внимание на два сериозни проблема, които стоят не просто пред БАН но и пред самата държава: крайно недостатъчното финансиране на науката от страна на държавата, несъпоставимо с аналогичните финансирания в повечето от европейските страни и нарастващия отлив на млади учени от науката и в частност от академията, отново основно по причина за ниското заплащане на труда на учените, което сериозно изостава от други области включително и тази на образованието. Отчетите бяха изслушани и дебатирани, като водещият коментар бе на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който отчете постиженията на Академията и потвърди, че финансовата политика на новото правителство по отношение на науката ще бъде в рамките на обновената национална стратегия за развитие на научните изследвания.

Доц. Борис Грозданов, председател на СНСО при ВОН-КНСБ в БАН

Share