Main menu

Пресконференция за Националния форум "Финансиране и управление на висшите училища" на НБС "ВОН" - КНСБ, Стара Загора, 18.04.2015 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ „ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”  за изтегляне в PDF

Снимки във фотогалерията

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_ma1ezpg5

18.04.2015pressconf

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

„ФИНАНСИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

17-18 април 2015 г.

І. ПО ФИНАНСИРАНЕТО НА ВУ:

1. За следващият тригодишен период финансирането на висшето образование ВОН-КНСБ настоява за следната бюджетна прогноза: през 2016 г. – 1 на сто от БВП; през 2017 г. - 1,3 на сто от БВП; през 2018 - 1,5 на сто от БВП.

Това е необходимо, за да се реши основен проблем с финансирането на обучението на студенти в специалностите от Професионално направление 1 (ПН-1). С базов норматив от 693 лв. за един студент в специалностите от ПН-1 коефициентът е 1-ца, държавата системно дискриминира  бъдещите педагози, които се обучават във ВУ с два пъти по-малко пари, спрямо осигурения стандарт за обучение на ученици в средните училища. Това се отнася и до другите специалности от ПН-1, които по разходни норми не се различават от специалностите, заложени в ПН-2, затова ВОН-КНСБ настоява тези две направления да се обединят при общ коефициент 1,6.

Системното недофинансиране трябва да се реши и при професионално направление 3  (ПН-3, отнасящо се до инженерни, природни  науки и т.н., при ръст на коефициента от 2,4 до 3,0), ПН-4 (аграрни науки с ръст на коефициента от 4,3 на 5,0) и ПН-6 (изкуство и култура при увеличен коефициент от 5,0 на 6,0).

Ако предложението бъде прието, базовият норматив за издръжката за обучение на един студент в специалностите на професионалните направления може да бъде запазен  в размер на 693 лв.

ВОН-КНСБ ще настоява увеличените коефициенти да се отнасят само до тези специалности с високи резултати за качество, според критериите, заложени в Постановление на МС №121, но без индикаторите от субективен характер.

2. Във връзка с промяната на финансирането, заложено в новоприетата Стратегия за висше образование и основано на 50 % количествени параметри и 50 % качествени критерии, ВОН-КНСБ приема тя да се реализира, само ако е изпълнено горепосоченото предложение.

ВОН-КНСБ приема рейтинговата система като уникална за сектора, но трябва да се преосмисли пренасянето на качеството към количеството. НАСТОЯВАМЕ делът на акредитационната оценка на НАОА в рейтинговата система да се увеличи от 30 % на 50 %, тъй като това е законната институция, която оценява по точно определени български и европейски критерии, а те от своя страна са свързани с финансирането, но при ГАРАНТИРАНО ЕЛИМИНИРАНЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ С ИЗТОЧНИК АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО ЗА КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕТО.

3. ВОН-КНСБ и социалните партньори да организират широко обсъждане на дейностите по ОП”НОИР” с академичната общност с цел запознаване с детайлната информация за начина на подбор, осигуряването на средства и т.н.

ВОН-КНСБ започва сформиране на работни групи от ВУ, обединени в Консултативен съвет – първият е по педагогика с председател проф. Ирина Колева от СУ „Св. Климент Охридски”. Предстои организацията на съвети в областта на инженерните, икономическите, аграрните науки, изкуство и култура. Целите са разнопосочни – от работа по държавните образователни стандарти, важни за изпълнението на новия законопроект за предучилищното и училищното образование, до разработването на конкретните предложения за новата форма на финансиране с отчитането на спецификата на всяко професионално направление и дейностите по ОП.

ІІ. ПО УПРАВЛЕНИЕТО НА ВУ:

Важен елемент за качеството на управлението във ВУ е и нивото на заплащане на висококвалифицирания труд на научно-преподавателския и работата на административно-технически състав. По данни на ВОН в осем висши училища средната брутна работна заплата е между 1200-1700 лева, в осемнадесет между 950-1160 лева и в седем - между 850-950 лева. Начинът на преговорните процеси по договарянето на работните заплати в КТД е показателен не само за състоянието, но и за управлението на ВУ.

ВОН-КНСБ е убеден, че в два – последователни, мандата ректорите могат достатъчно добре да развият и изпълнят пълна мандатна програма и е против промяната на текста в ЗВО, водени единствено и само от Конституцията на Р България - чл. 4, ал. 1 и чл. 5, ал. 1, както и от Решение №13/15.12.2010 г.на Конституционния съд на Р България. За мандатите, възлагани от Конституцията, гаранциите за независимост са изчерпателно уредени в основния закон, освен ако самата Конституция е предвидила подробната уредба на статут и възлагането на други функции да става със закон.

ВОН-КНСБ поддържа становището, че следва да се запази непроменен установения към момента максимален праг от два последователни избора и реализиране на мандати. По този начин ще се гарантира автономното определяне и едновременно с това ще се предотврати възможността едно и също лице да заема съответната длъжност за неограничен период от време, което само по себе си ще представлява нарушаване на принципи, които са заложени във всички демократични управленски органи. Ето защо ВОН смята, че запазването на сега определените в ЗВО мандати гарантира и съхраняването на академичната свобода и демократичните и колегиалните принципи, на които тя е основана.

Share