Main menu

НБС “ВОН”-КНСБ е на разположение на всички свои синдикални членове, нуждаещи се от компетентна юридическа помощ по ЗРАСРБ

Както е известно чл. 32 от Закона за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) дава правната възможност всички актове на органите на висшето училище или на научната организация във връзка с придобиването на научна степен или за заемането на академичните длъжности да се обжалват пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването им не спира тяхното изпълнение.

С Решение № 2573 от 21.02.2013 г. Върховният административен съд, Седмо отделение потвърди Решение № 4566 от 06.08.2012 г. на Административен съд – София, с което бе оставено в сила решението на Факултетния съвет за избор на колега, член на ВОН-КНСБ (заинтересована страна по административното дело), при заемане на Академичната длъжност “Доцент”, след проведен конкурс.

Решение № 2573 от 21.02.2013 г. на Върховния административен съд, Седмо отделение, е едно от първите такива в страната, постановени вследствие използване на възможността за обжалване по чл. 32 от ЗРАСРБ, във връзка с АПК.

В мотивите на решението съдът правилно приема, че назначеното от ректора, като орган на управление на ВУ (чл. 24, ал. 1 от Закона за висшето образование), научно жури е помощен орган, който не е овластен от закона да действа като орган на изпълнителната власт, изразяващ властническо разпореждане. Ето защо, актовете му не са проява на изпълнително-разпоредителна дейност. Нещо повече, съгласно отразеното в мотивите на съда и на основание нормите на закона, предложението на научното жури е елемент от сложния фактически състав на конкурса като юридически факт, насочен към учредяване на трудово правоотношение за длъжността "доцент". В тази връзка, съдът допълва, че съдържанието на изготвените рецензии и публикации на отделните членове на научното жури не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност и те са част от подготовката за произнасяне по избора на компетентния орган - Факултетния съвет.

Много важно заключение на съда е това, че непубликуването на рецензиите и становищата на членовете на научното жури в едномесечния срок на интернет-страницата на висшето училище не представлява съществено нарушение на административнопроцесуалните правила, предвид това, че този срок е инструктивен.

            В допълнение, следва да отбележим, че е изключително важно при провеждане на процедурите за заемане на академични длъжности висшите училищата да прилагат точно закона, правилника за неговото прилагане и установените вътрешни правила, за да се избегнат бъдещи съдебни спорове относно законосъобразността на издадените актове и проведените процедури.

Все пак, ВОН-КНСБ ще продължи да бъде на разположение на всички синдикални членове, нуждаещи се от компетентна юридическа помощ по ЗВО, ЗРАСРБ и трудовото законодателство.

 Мария Чочова, юрист на ВОН-КНСБ

Share