Main menu

ВЪПРОС, поставен от синдикален член на ВОН-КНСБ:

Необходимо ли е изготвянето на длъжностни характеристики за хабилитираните преподаватели във висшите училища? Какви са последиците за работодателя (университета) ако не са разработени такива?

ОТГОВОР: Законът за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) регламентира, че академичните длъжности се заемат по трудово правоотношение след проведен конкурс и избор. Освен това, съгласно чл. 54, ал. 1 от Закона за висшето образование (ЗВО), академичните длъжности с изключение на длъжността "асистент" се заемат с трудов договор за неопределено време.

Макар и процедурите за провеждане на конкурс и избор да са регламентирани в специален закон, отношението, което възниква между университета като работодател и избраното лице е трудово правоотношение (виж. Чл. 15, ал. 2 ЗРАСРБ).

Съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗВО членовете на академичния състав са длъжни да изпълняват задълженията си в съответствие с кратка характеристика или описание на работата по чл. 127, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ) и утвърдения индивидуален план за дейността си. Цитираната разпоредба на КТ установява задължението на работодателя да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури длъжностна характеристика, екземпляр от която следва да му бъде връчена при сключване на трудовия договор срещу подпис, както и да бъде отбелязана датата на връчването.

На практика не би било възможно да се съблюдава спазването на изискването за стриктно изпълнение на задълженията на членовете на академичния състав във висшите училища, ако тези задължения не са регламентирани изрично в длъжностна характеристика и не е удостоверено, че съответното лице се е запознало с тях.

Ето защо ако работодателят не осигури длъжностна характеристика и не представи екземпляр от нея на лицето, което заема по трудово правоотношение съответната академична длъжност, то той ще носи административно-наказателна отговорност за нарушаване на трудовото законодателство.

 

                                                                                               Мария Чочова, юрист,

ВОН-КНСБ

Share