Main menu
АГАТА ВОН-КНСБ

На 25.02.2020 г. се проведе Консултативен съвет по изпълнение на проект на МОН „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища – фаза 1“. В работната група, от страна на основния социален партньор - ВОН-КНСБ, участва доц. д-р инж. Агата Манолова – председател на Университетски синдикат на ВОН в ТУ-София.

На срещата бе представена обновената интернет страница на Рейтинговата система с нови функционални възможности за сравнение и класация по ВУ, както и възможности за собствена класация по желание на потребителя.

Членовете на съвета бяха запознати с новите предложения за актуализиране на Методологията за Рейтинг на висшите училища 2020, както и бяха обсъждани предложения за въвеждане на нови индикатори за изготвяне на стандартизирани и/или собствени класации във връзка с актуални политики в системата за висше образование.

Към Методологията за Рейтинг на висшите училища 2020 се предвижа въвеждането на нова група индикатори:

 1. „Свързаност на ВУ в университетски мрежи“, където ще се отчитат броят на договорите за обучителен франчайз;
 2. Акредитации на учебни програми и специалности от акредитирани агенции извън страната (например издаване на двойна диплома);
 3. Договори за съвместна образователна дейност и делът на студентите, които се обучават в такива програми.

Ще бъдат въведени някои допълнителни и доуточняващи индикатори като:

 1. vБрой действащи студенти (от общия брой студенти ще се извадят тези, които са завършили семестриално/отчислени с право на защита);
 2. vКъм WoS базова библиотека ще се добавят и библиотеката на новъзникнали списания и периодични издания;
 3. vНа база данни от НАЦИД ще се броят преподаватели по професионални направления, като също така ще се измерват брой публикации и брой студенти на преподавател от професионално направление;
 4. vЩе се оценява удовлетвореност от стажове, както от студенти така и от бизнеса, но само за реално участвали.

От страна на АИКБ беше изказано желанието на бизнеса да бъде включен с  по-голяма роля в обсъждането на развитието и оценката на ВУ като техните представители поставиха няколко въпроса на обсъждане като: възможност да се оценяват практико-приложните резулати на студентите; брой дипломни работи на студенти свързани с бизнеса; връзката на учебните програми с потребностите на пазара, както и цифровизацията на учебното съдържание; внедряването на научно-изследователските резултати на ВУ в бизнеса.

От страна на ВОН-КНСБ доц. Манолова подкрепи  оценяването на нивото и качеството на цифровизацията на учебното съдържание, което е част от политиката на ВОН-КНСБ. Също така изказа мнение, че в момента информацията в НАЦИД е непълна и не трябва да се разчита само на нея, за да се изготви Методологията за Рейтинг на висшите училища 2020, като предложи необходимата информация да се взима от ВУ директно. Също така предложи информацията за връзка с бизнеса, като брой научни, внедрителски и др. проекти, възложени от бизнеса, брой дипломни работи, разработени съвместно с бизнеса, брой договори за съдействие и партньорство също да бъдат предоставяни от ВУ при поискване.

Представителите на АИКБ предложиха да бъдат домакин на допълнителна среща за продължаване на обсъжданията на 11.03.2020 г. в Конферентната зала на Асоциацията.

На втората среща присъстваха представители от МОН, доц. д-р Манолова - ВОН-КНСБ, доц. д-р Светлана Браткова - Съвета на ректорите и домакините от АИКБ.

Акцент на срещата беше обособяването на модули в Рейтинговата система: учебен, научно-изследователски, връзка с бизнеса, връзка с други университети.

Участниците обсъдиха теми, свързани с конкретни индикатори на свързаност на бизнеса с ВУ и полезността на дадена учебна програма с пазара на труда.

Предложени бяха индикатори, като:

 • Ø„Брой привлечени от бизнеса лектори“;
 • Ø„Брой договори възложени от фирми“;
 • Ø„Участие на студенти в такива договори като разработка на дипломни работи”;
 • Ø„Брой полезни модели/патенти, които пряко се използват от бизнеса”;
 • Ø„Брой научни разработки с директно приложение в бизнеса”;
 • Ø„Брой учебни програми разработени съвместно с бизнеса”.

Социалните партньори се обединиха около възможността всяка година да се оценява бройката осъвременени учебни програми съвместно с бизнеса и препоръча на МОН да задължи висшите училища да публикуват на своите сайтове тази информация.

Доц. Манолова подкрепи идеята за лектори от бизнеса, взимайки в предвид новите изменения в ЗВО, които улесняват този процес, като предложи да се оценяват не само лекторите от бизнеса, но да се помисли и за асоцирани преподаватели от престижни международни университети, които водят лекционни курсове във ВУ по покана на преподаватели и по научни проекти. Що се отнася до предложението за Брой осъвременени учебни програми съвместно с бизнеса всяка година, доц. Манолова изрази съмнение, че това ще бъде възможно да се изискава всяка година от преподавателите и това особенно ще затрудни професионалните направления с хуманитарна насоченост, където връзката на бизнеса с учебната програма не е директна и където кадрите основно се насочват към държавната администрация. Доц. Манолова подрекрепи мнението на представителите на МОН, че процесът на събирана на данните които се изискват за съставянето на Рейтинговата система от ВУ трябва максимално да се минимализира, като се подава обобщено, веднъж годишно по електронен път и служи не само за нуждите на Рейтинговата система, но и за всички останали звена към МОН.

ВОН - КНСБ

Share