Main menu

Информация от XIV редовен конгрес на ЕКП във Виена, 21-24 май 2019 г.

От 21 до 24 май 2019г., във Виена, Австрия се проведе 14 редовен конгрес на Европейската конфедерация па профсъюзите /ЕКП/. Конгресът прие: отчет за дейността на ЕКП през настоящия мандат; документ за бъдещето на ЕКП /манифест/; екшън план /програма/ за дейността на ЕКП за следващите 4 години; промени в устава; избор на ново ръководство и секретариат.

Заедно с приемането на новата четиригодишна програма се проведоха и четири панелни дискусии:

1. Европейски ценности: човешко достойнство и демокрация;

2. Алтернативна визия за световната и европейска икономика;

3. Изграждане на синдикалната мощ за по-добри работни места и заплати;

4. Справедлив преход за справяне с предизвикателствата на климатичните промени.

 

Пламен Димитров, президент на КНСБ, представи на КСС на КНСБ програмата /манифест/ на ЕКП и информация за хода на подготовка на Екшън плана за обсъждане и приемане.

 

Уважаеми колеги,

Моля да се запознаете с Манифеста на ЕКП за периода 2019-2023:

Всички ние преживяваме решаващи и предизвикателни времена в Европа и в европейското синдикално движение. Свидетели сме на последиците от нерегулираната глобализация, икономическата криза и политиките на строги икономии; промените в икономиката и пазара на труда поради изменението на климата, цифровизацията и автоматизацията; атаките срещу правата на работниците и синдикатите и срещу европейския социален модел; нарастването на неравенствата в и между държавите; нерешените въпроси за миграцията и потоците на мигриращи хора често водят до дискриминация и експлоатация, както и до възхода на крайнодесни, националистически, неофашистки и ксенофобски сили, застрашаващи човешките и социалните права, излагат на риск демократичните ценности на Европейския съюз - всичко това поражда сериозни опасения за бъдещето на Европа и на европейските работници.

Профсъюзното движение носи отговорността за защитата на демокрацията и европейския социален модел. Това е най-важното постижение от миналия век, което се основава на мира, човешките, трудовите, социалните и екологичните права, на справедливите и еднакви условия на живот и труд, включително осигуряване на качествени обществени услуги и правото на достъпа до тях и до образователните системи.

***

С цел да постигнат всичко това, ЕКП и нейните организации-членки са изградили силни политики, насочени към бъдещето на европейската икономика, общество и пазар на труда и ще въведат силни и ефективни инструменти за засилване ролята на синдикатите за постигане на конкретни и положителни резултати за работещите хора. Усилията и политиките на ЕКП ще сесъсредоточат основно върху:

- Нова, прогресивна и устойчива икономическа политика; повишаване на заплащането и сближаване на заплатите и нарастването им в отделните държави и по икономически сектори; създаване на заетост с качествени работни места и намаляване на работната седмица без намаляване на заплащането на труда и по-голям контрол върху работното време; защита и разширяване на правата на работниците, социалната закрила и обществените услуги; подновяване на социалния диалог, укрепване на колективното договаряне, разширяване на обхвата му и насърчаване на участието на работниците; справедлив преход, устойчива глобализация и прогресивна търговия; справедлива мобилност и обща политика в областта на миграцията и убежището, основана на зачитането на правата и равното третиране.

Това е най-добрият начин за подобряване на условията на труд и живот на нашите членове и за изграждане на бъдещето на труда.

***

Ние ще съградим обновено и по-силно профсъюзно движение, способно да организира и мобилизира, да се справя с предизвикателствата, пред които сме изправени, с цел да можем да предвиждаме и отговаряме на предстоящите промени. Това ще е синдикално движение, което участва активно в укрепването на демокрацията и в създаване на социалния напредък в Европа.

Силното профсъюзно движение за бъдещето, способно да промени съществуващите политики в икономиката и на пазара на труда и да включи онези, които сега са изключени от правата и закрилата, и не се третират еднакво: жени, млади и работещи в несигурни форми на заетост, самостоятелно заети лица и работниците на платформи, работниците в неформалната икономика, мигрантите и мобилните работници, хората с увреждания или засегнатите от всякаква форма на дискриминация, включително по отношение на сексуалната ориентация и половата идентичност на отделните индивиди.

Европейското синдикално движение ще изгради една по-справедлива Европа за всички работещи хора.

***

Социалният договор, който стои в основата на социалната пазарна икономика на ЕС, е поставен под заплахи, тъй като мерките за строги икономии, съкращенията и дерегулацията се прилагат в Европа като погрешна реакция на икономическата криза, шири се социалният дъмпинг и дъмпинга на заплатите и експлоатацията на труда и злоупотребите. Европейският стълб на социалните права и новите политики в социалното законодателството са важни стъпки за възстановяване на европейския социален модел, но те сами по себе си няма да бъдат достатъчни.

Това, което е необходимо, е да постигнем обновяване на Социалния договор за Европа , да възстановим връзката между трите големи групи в обществото - държавата, труда и капитала. Институциите трябва да поемат отговорноста за укрепването на социалната пазарна икономика. Компаниите не трябва да могат да се възползват от единния пазар и в същото време да го подкопават, като използват труда на работещите или избягват плащането на данъци и социални осигуровки.

ЕКП представя своя план за действие за постигане на обновения социален договор за Европа и ще работи и преговаря с европейските и националните институции и организациите на работодателите, за да го постигне чрез водещи инициативи, включително:

1. Протокола за социалния прогрес, който дава първичен статут на работниците, профсъюзите и социалните права, да бъде включен в договорите и да бъде прилаган чрез законодателството и политиката на ЕС.

2. Възобновяването на плана за увеличаване на публичните и частните инвестиции в създаването на качествени работни места във всички сектори на икономиката и публичните инвестиции в обществените услуги, обществените блага и социалната защита.

3. Реформа тана икономическото управление на ЕС, Европейския семестър, Европейския паричен съюз и бюджета на ЕС да се подчинят на насърчаването на социалната справедливост, благоприятните за заетостта инвестиции, устойчивия растеж, справедливото и прогресивно данъчно облагане и благосъстоянието на хората – това са политическите цели за развитие на икономиката на ЕС.

4. Възстановяването на европейския социален модел чрез укрепване и прилагане на принципите на Европейския стълб на социалните права чрез политики, законодателство, социална регулация, колективни споразумения и разумни мерки за преразпределение и възходяща конвергенция.

5. Укрепването на двустранния и тристранния социален диалог на европейско, национално и секторно равнище чрез силно законодателство, политики, споразумения и финансиране за изграждане на капацитет.

6. Партньорството за колективно договаряне, за постигане на общо повишаване на заплатите и възходящото сближаване на заплатите и условията на труд . Партньорството следва да доведе до препоръки към Съвета и евентуално до приемане на рамкова директива, за укрепване и изграждане на по-силни и автономни национални колективни трудови договори и права на работниците и синдикатите във всяка държава-членка на ЕС.

7. Да се положат още повече усилия за равнопоставеността между половете на работното място и в обществото, чрез законодателство и политики за справяне с всички форми на дискриминация, и по-специално за преодоляване на разликата в заплащането между жените и мъжете;

8. Управление на промените в климата, дигитализацията, автоматизацията и глобализацията със справедлив преход, който гарантира, че никой няма да бъде изоставен или забравен. Това ще се постигне чрез законодателството на ЕС, с политически мерки и инвестиране на целевите средства.

9. Реформа на законодателството в областта на конкуренцията, търговското право и новото законодателство относно комплексния контрол и мониторинг и във веригите за доставки в рамките на единния пазар, за да се гарантира пълното зачитане на социалните, трудовите и синдикалните права.

10. Реформа на законодателството на ЕС в частта за информацията и консултациите, представителството в органите на управление на фирмите и в европейските работнически съвети, подобряване на участието на работниците на работното място, чрез промяна и преструктуриране на икономиката.

11. Създаване на бъдещето на труда с правните рамки на ЕС с цел намаляване на несигурната и нерегламентираната заетост, разширяване на правата на работниците и защита на новите форми на труд, срещу неизплащането на заплатите и социалния „дъмпинг“ , изграждане на справедлива мобилност на работниците и равното им третиране;

12. Ученето през целия живот и правото на обучение да станат реалност за всички чрез законодателни инициативи на ЕС;

13. По-широкомащабни действия за изграждане на справедлива и устойчива европейска програма за миграция, глобализация, международна търговия и външна политика, създаване на политики за добросъседство, включително с пълното прилагане в цяла Европа на Програмата 2030, договорите и инструментите на ООН, включително конвенциите на МОТ .

След 4 обсъждания в Комитета за подготовка на Конгреса (КПК) екшън планът /програма/ за дейността на ЕКП за следващите 4 години ще съдържа 32 резолюции по направления, обединени в 6 приоритетниобласти:

А) Демокрация и европейски институции

​1. Бъдещето на Европа и демокрацията

​2. Социалният диалог

​3. Участие на работниците в управлението, ЕРС

Б) Нов икономически модел за Европа

​4. Макроикономически политики и икономическо управление

​5. Икономическо управление и Европейски семестър

​6. Бюджет на ЕС, икономическа и социална кохезия, структурни фондове

В) Колективно договаряне и индустриални отношения

​7. Колективно договаряне и политики по заплащането

​8. Трудово законодателство

​9. Здраве и безопасност при работа

​10. Човешки и синдикални права

​11. Равенство между половете

​12. Корпоративна социална отговорност

Г) Глобализация, устойчива икономика, дигитализация и автоматизация

​13. Индустриална политика

​14. Дигитализация и икономика на платформите

​15. Устойчиво развите, климатична промяна, енергийна политика

​16. Вътрешен пазар

​17. Публични услуги

​18. Стандартизация

Д) Възстановяване на Европейския социален модел и прилагане принципите на ЕССП

​19. Европейски стълб на социалните права

​20. Пазар на труда, политики по заетост

​21. Недстандартна заетост

​22. Образование и обучение

​23. Младежки политики

​24. Социална защита и социално включване

​25. Справедлива мобилност, свободно движение и командировани работници

​26. Европейски портал за професионална мобилност (EURES) и Интеррегионални синдикални съвети (IRTUC’s), регионална политика

Е) Защита на фундаменталните човешки права, равни възможности

​27. Миграция

​28. Равенство и недискриминация

​29. Външни отношения

​30. Търговска политика

​31. ОН – адженда 2030, цели за устойчиво развитие на ЕС

​32. Развитие на кооперирането

БРЕКЗИТ вай-вероятно ще отпадне, поради неясното развитие на процеса.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КНСБв 7. Колективно договаряне и политики по заплащането да се включи текста „С оглед да се стимулира процеса на колективно договаряне и да се активизират участниците в Партньорството, ЕКП ще настоява за: Препоръка на Съвета за възходяща конвергенция на заплатите, Рамкова директива за минималните работни заплати и Рамкова директива за насърчаване на колективното договаряне” бе прието от Работната група на ЕКП, но оспорвано от представителите на шведските и датските синдикати.

На последното заседание на КПК (8 април) бе предложен компромисен текст от Работната група на ЕКП „В рамките на Партньорството за колективно договаряне ЕКП ще работи за реализирането на Препоръка на Съвета за възходяща конвергенция на заплатите и насърчаване на колективното договаряне, която впоследствие да доведе до Рамкова директива”. Представителят на КНСБ в КПК отчете съществената разлика в текстовете, но с оглед важността на проблема и необходимостта от постигането на компромисно решение, изрази съгласие с предложението на ЕКП. Остава то да се потвърди от шведските и датските синдикати.

 

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

Председател на ВОН-КНСБ

Share