Main menu

ВОН-КНСБ участва в посветен на критериалната система форум, иницииран от НАОА (27.04.2018 г.)

По инициатива на НАОА на 27 април 2108 г. в СУ се проведе форум, посветен на критериалната система, която е в съответствие с европейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството във висшето образование, с участието на министъра на образованието и науката, ректори и зам.-ректори, представители на ВОН-КНСБ и колеги от ВУ, които са пряко ангажирани с акредитационните процедури.
image1

В дискусията участваха представители на Акредитационния съвет и Постоянните комисии на на НАОА.

Форумът бе открит от председателя на Националната агенция за оценяване и акредитация проф. Петя Кабакчиева, която отбеляза, че ще бъдат обсъдени критериите и критериалната система, свързана с европейските стандарти за качество. Стандартите са приети през 2015 г., а НАОА ги е превърнала в критериална система в края на 2016 г. и от януари 2017 г. те вече са влезли в действие.

image2

Проф. Кабакчиева изтъкна, че и Националната агенция за оценяване и акредитация е била акредитирана от Европейската агенция за оценяване и акредитация и това е особено важно, защото в европейското образователно пространство върви в посока към признаване на дипломите, а те се признават само на висшите училища, които са акредитирани от акредитирана агенция каквато е НАОА..

Ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков поздрави присъстващите и посочи, че тази среща и обсъждане са важни и навременни. Той припомни трудностите и проблемите, които НАОА е имала през годините и изтъкна, че след като цялата вътрешна нормативна уредба на Агенцията е била изменена, резултатът е бил много добър. Въпреки това дори тогава някои хора са посочвали редица слабости на системата. Със създаването на Рейтинговата система на висшите училища в страната се появяват мнения, че тъй като системата е много добра, акредитирането ставало излишно. Проф. Герджиков подчерта, че рейтинговата система и акредитацията са два съвършено различни процеса.

По думите на ректора, на срещата трябва да се обсъдят три основни неща: да се реши проблемът с дублирането на някои от процедурите и двата вида акредитация – институционална и програмна; да се разгледат процедурите, в които има слабости, както и да се обсъдят критериите не само в тази критериална система, но и в поредица от процедури, които също имат слабости.

Присъстващите бяха приветствани и от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който благодари за поканата и организирането на събитието. Той изтъкна, че акредитационната оценка трябва да оценява ефективността на вътрешните системи и процедури за качествено обучение, но фактът, че в момента тя не дава достатъчно информация показва, че има проблеми, които трябва да се преодолеят. 

„От гледна точка на политиката в сектора средната оценка по професионални направления преди 12 години е била 82 % от максимума, преди 6 години – 88%, а днес е 92% от максимума. Имаме професионални направления, където първите 4-5 висши училища са в рамките на 1% от акредитационната оценка“, подчерта министър Вълчев и добави, че очевидно промените от последните години не са дали резултат и трябва концептуално да се помисли как системата да се опрости, като бъде базирана на по-голям процент показатели, които да ни дават отликата, да бъдат обективни, да се оптимизира съотношението между двете оценки. Той изрази надеждата си в рамките на срещата да се чуят полезни предложения.

Модератор на форума беше зам.-председателят на НАОА доц. Станка Величкова.

Председателят на ВОН-КНСБ - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, подчерта за съпрчастността на синдикалните представители в изготвянето на проекта на критериалната система, който е в съответствие с Европейските стандарти и насоки за осигуряване на качеството, приети от Конференцията на министрите през май 2015 г. Тя напомни, че и т.г. на 24 и 25 май в Париж се очаква министрите да приемат Комюнике за полагане на стандартите в законодателството на всяка страна член на ЕС-28 и на групата страни, подписали Болонската декларация (48). Доц. Вълчева посочи, че ВОН-КНСБ е участник в регулярните срещи с представителите на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование и поздрави НАОА за пълноправното членство за следващите 5 години и по-високата оценка - от пълно съответствие на същественно съответствие, наред с Франция, Хонландия, Испания, Германия. Успехът трябва да бъде затвърден и в следващата стъпка (до два-три месеца), когато НАОА се впише и в регистъра на всички европейски агенции. Най-големият принос на новата критериалната система е в прякото и ефективно взаимодействие на ВУ с всички заинтересовани лица - обучаващи, синдикати като представители на преподавателите и професионалните браншови организации, така че да бъде отчетено по-широко мнение за качеството в образователния процес. Доц. Вълчева призова за по-голяма обективност и препоръча на ръководството на НАОА да задължи членовете на Експертните групи и Комисиите да прилагат точно критериите и да оценяват реално конкретните доказателства в последователен ред при безспорен ефект, а не с приблизително високи и близки оценки. Не може 92% от оценяваните ВУ да са в регистъра на максималните оценки от 9 до 10. Тя препоръча още да се обърне повече внимание на съотношението "преподаватели:студенти-специализирана администрация", а не толкова на броя на академичния състав в катедри, факултети. Това беше подкрепено и от ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков.

Обобщение на изказалите мнения и препоръки направи проф. Кабакчиева, която изказа благодарност към участниците във форума. От страна на ВОН-КНСБ участваха 17 представители от следните висши училища - СУ, УНСС, ТУ-София, ЛТУ, ХТМУ, НХА, НМА, НАТФИЗ.

ВОН-КНСБ

Share