Main menu

НПСС и ВОН-КНСБ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес, 30.03.2017 г., в Националния студентски дом беше подписано споразумение за сътрудничество между Национален браншов синдикат „Висше образование и наука“ към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, и Яна Вангелова - Председател на Национално представителство на студентските съвети в Република България.

IMG 4599

Споразумението между двете организации се сключва в синхрон със социалните измерения на Процеса на Болоня, които са безспорен принос в изграждането и функционирането на Европейското пространство за висше образование. Сътрудничеството между двете обществени организации в областта на висшето образование и науката, основано на европейски и национални програмни документи, е важен инструмент за подпомогане и ускоряване модернизацията и интернационализацията на системата. Именно затова в тези процеси мястото и ролята на единствения законоуставен орган за защита правата и интересите на студентите в Република България, а именно НПСС, както и най-голямата неправителствена организация в системата на образованието и науката със статус на национално представителната организация - ВОН-КНСБ, е съществена.

Целта на споразумението е двете страни да насочат общите си усилия за осигуряване на необходимите ресурси за институциите за висше образование, в т.ч. достойни доходи за преподавателите, стипендии за студентите и условия за учебна, научна и социална дейност.

IMG 4610

В качеството си на активни участници в обществените процеси двете организации ще реализират партньорство, което да подпомогне постигането на следните специфични цели:

- повишаване качеството и конкурентоспособността на българското висше образование и на съвместимостта му с европейското образователно пространство;

- реформиране на системата за финансиране на висшето образование и науката;

- равен достъп до висше образование и увеличаване на дела на завършилите висше образование в съответствие със стратегическите приоритети;

- хармонизиране и актуализиране на учебните планове и програми в съответствие с изискванията на пазара на труда, очакванията и потребностите на студентите;

- разширяване на формите на е-обучение, стимулиране включването на студенти в научноизследователска дейност, решаване на практически казуси и управление на проекти;

- изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшето образование и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с необходимите знания, умения и компетенции, в това число и учене през целия живот;

- поощряване на диалога между преподаватели, студенти и администрация относно реално участие на студентите в управлението на академичния живот, активното им съдействие за повишаване на качеството на обучение и подкрепа за намиране на работа по време на следване във ВУ;

IMG 4616
С текста на споразумението може да се запознаете ТУК.
Share