Main menu

КНСБ организира СРЕЩА-ДИСКУСИЯ В ЗАЛА "ЕВРОПА" НА ТЕМА: "Обновление и вътрешноорганизационно развитие на синдикатите в променящия се свят на труда"

Националният браншов скиндикат „Висше образование и наука” (НБС”ВОН”) бе представен от доц. д-р Агата Манолова, председател на УС ”ВОН”-КНСБ при ТУ-София, и доц. д-р Александър Николов (УС”ВОН”-КНСБ при СУ "Св. Климент Охридски"), зам. председател на НБС „ВОН”.

На 21 декември 2016 г., в зала "Европа" на КНСБ в София, бе проведена среща-дискусия на тема "Обновление и вътрешноорганизационно развитие на синдикатите в променящия се свят на труда". В срещата участваха г-н Пламен Димитров, президент на КНСБ, представители на ръководството на КНСБ и представители на браншовите синдикати.

Срещата включваше презентация на г-жа Катлин Пашие, зам. председател на Федерацията на холандските синдикати (FVN), член на Управителния съвет на МОТ, говорител на групата на работниците в Управителното тяло на МОТ и в Международната конференция на труда. Г-жа Пашие е номинирана и за председател на Групата на работниците в МОТ за мандат 2017-2020 г.

Презентацията запозна присъстващите накратко с историята на формирането на FVN, конфедерация, възникнала на базата на сливането на социалистическите и католическите синдикати в Холандия. Особен акцент бе поставен върху реорганизацията на FNV в условията на тенденциите за оспорване на ролята на синдикатите в условията на глобализацията, засилването на позициите на транснационалния капитал и налагането на принципите на неолибералната и неоконсервативна икономическа и социална политика, която пряко подкопава устоите на социалната държава. Г-жа Пашие акцентира върху децентрализацията на конфедералните структури на FVN, довела до елиминиране на доминацията на две от големите конфедерални структури. Същевременно тя обясни, че процесът на децентрализация е съпроводен със създаването на една обща рамка, наречена FVN, която позволява на членовете на многобройните и равноправни синдикални структури, членуващи в нея, да бъдат много по-гъвкави при запазването на синдикалното си членство, в условията на чести промени на работното място, професионалното амплоа и др. Г-жа Пашие обърна специално внимание на работата на FVN със жените, младежите, мигрантите и LGBT общностите, които продължават да изпитват специфични трудности на трудовия пазар. Тя разясни и процеса на демократизация на диалога между ръководството на FVN и членовете, свързано с работата на Парламента на членовете- структура, която одобрява след дискусии и дебати повечето от съществените решения на ръководните органи във връзка с общата и конкретните политики на конфедерацията. Г-жа Пашие подчерта, че тези радикални промени са пряко свързани с бързите и радикални промени в заобикалящия ни свят. Тя посочи, че един от приоритетите на ръководството на FVN е работата с мигрантските общности и промотирането на мигранти в ръководните структури на конфедерацията.

Презентацията на г-жа Пашие бе последвана от оживена дискусия. Повдигнати бяха въпроси, свързани с нуждата от единодействие между синдикатите от "Стара" и "Нова" Европа за обща платформа за защита на правата на работещите, за достойно заплащане на труда и за прекратяване на практиката, провеждана от множество западноевропейски компании, които разглеждат новите членове на ЕС като зона, в която могат да налагат стандарти на заплащане и труд, които не съответстват на европейските норми. Подчертана беше нуждата от намесата на западноевропейските синдикати в преговорите с тези могъщи транснационални компании и от подкрепата, която те трябва да окажат на трудещите се от Източна Европа. Специално внимание бе обърнато и на темата за подготовката на млади лидери и изобщо работата с младежките структури в синдикалните организации.

Дискусията бе обобщена от инж. Пламен Димитров, президент на КНСБ. Той подчерта, че обменът на мнения и опит между КНСБ и различни международни синдикални организации е от ключово значение за развитието на конфедерацията. Посочено бе, че смелите и радикални реформи, проведени в FVN, разкриват възможности, но и пораждат рискове, свързани с прекомерна децентрализация, известна загуба на оперативност при вземане на бързи решения и други осъзнати и неосъзнати препятствия пред синдикалната дейност. Г-н Димитров посочи, че КНСБ е организация с уникален опит, която би могла да предложи някои от своите решения на международно ниво, тъй като нейните успехи в синдикалното дело в България са вън от съмнение. Участниците в дискусията се обединиха около извода, че подобни срещи и дискусии имат важно значение за укрепване на международните позиции и контакти на КНСБ и запознаването с практики и политики, които могат да бъдат обсъдени и прилагани и в български условия, но със стриктно отчитане на местните специфики и условия.

Катлин Пашие е завършила право и е практикувала като адвокат. От 1988 година е съветник на FNV в области като равенството на половете, индустриални отношения, трудово право.  Катлин пристигна в България, за да обясни пред синдикалния актив и председателите на основни федерации какви реформи са предприели холандските ни колеги, за да отговорят на предизвикателствата пред синдикалното движение в местен и международен план. Тя сподели тревогата си: „за да не гласуват нашите работници срещу Европейски съюз, той трябва да покаже социално лице. Ние трябва да го изискаме от всички политици. В обратния случай нашите членове ще се обърнат срещу европейските идеи.”

 

Доц. д-р Александър Николов

Зам. председател на ВОН-КНСБ

 

 
Share