Main menu

Експозе на доц. Лиляна Вълчева, представено на 12-та международна научна конференция на младите учени, проведена в УНСС на 11 ноември 2016 г.

Уважаеми проф. Статев – ректор на УНСС и патрон на международната конференция на младите учени,

Уважаеми организатори и участници,

Скъпи колеги и гости,

Днес все повече говорим за качеството на обучението на студентите и осъществяване на научно-изследователската дейност в един свят, в който информацията, ресурсите на знанието са толкова много, и толкова разпилени, че да говорим за възможност за устойчиво съществуване в триъгълника на знанието, който не се поддържа в синхрон с икономиката, образованието и науката, е почти невъзможно.

От една страна е оптимизирането на процесите, на модела, по който се случва организацията и придобиването на академично образование, съдържанието, стойността и тежестта зад университетската диплома, както и значението й за практическата реализация на всеки млад специалист. Всичко това трябва да бъде преосмислено и съобразено с новите условия на глобалната среда.

От друга – развитието на връзките между висшето образование, науката и бизнеса, през най-новите европейски и световни стандарти за управление на отношенията със заинтересованите страни в реална проектна среда. Партньорството между публичния, частния, граждански и академичен сектор, трябва да е анализирано и базирано на финансови инструменти за интегрирани инвестиции. В основата на тези процеси е Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Стратегията за интелигентна специализация на научните изследвания и иновациите в България.

Възниква въпросът: Има ли университетската система потенциал да направи исторически скок в развитието си, благодарение на модерните технологии, или предпочита да остане в застой, т.е. там, където средата е по-сигурна и стабилна. Алтернативите за избор днес са много, но трябва и хармония, напр. с темповете на развитие на икономиката и обществото. Всичко това, а и редица комплексни проблеми в държавата, непрекъснато се отразяват и на образованието, и на науката.

Ето и отговора, според нас – от ВОН-КНСБ: Да, тази необходимост винаги ще я има – факт! Особено когато говорим за осигуряване и удостоверяване на базисен минимум от знания, технически и социални компетенции, необходими за изграждането на добре подготвени специалисти. Опасността, на първо място е за самите университети, ако приемем хипотезата, че спасяването на давещия се е в ръцете на самия давещ се. А дали висшето образование ще продължи да бъде разпознавано като полезна алтернатива е въпрос на успешна и навременна адаптация. Ние, от ВОН-КНСБ, работим именно за тази адаптация – на младите и мъдрите хора, защото вярваме, че най-добрият начин да познаеш бъдещето, е да участваш и да променяш себе си, хората около теб и средата.

И днес, в УНСС, сте се събрали много млади хора, от различни страни и институции, за да обсъдите, вероятно, икономиката базирана на идеи – Idea-Based Economy. Може би, за да имаме икономика, базирана на знанието, трябва да имаме управленски подход в икономиката, базиран на нови идеи, които едновременно сриват амортизираните и създават нови, по-съвременни индустрии. На Вас, младите учени, по естествен начин, най-много приляга този човешки порив - любопитството и креативността. Имате невероятната възможност да сте новите творци на света и всичко това да ви отличава от останалите хора с по-ниска квалификация. Трудно е, но истината е, че държавата е апатична към всичко това. Блокира всички нас, работещи и обучаващи се във висшето образование, науката и бизнеса, с безброй регламенти и непрекъснато променящо се законодателство. Затова става все по-трудно за истинска knowledge, idea-based или каквато и да било смислена модерна икономика.

Прекрасно е, че образованието и науката са и силата, и енергията, която не признава граници. Образователните платформи днес дават динамиката, от която се нуждае икономиката и съвременното общество. Следователно, УНИВЕРСИТЕТИТЕ ТРЯБВА ДА ИМАТ ФИНАНСОВАТА СВОБОДА ДА ЗАПОЧНАТ ДА ДЕЙСТВАТ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ. Наличието на знания не се гарантира само с диплома от ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър”. Академичната диплома, дори при най-високо качество, не е гарант за академично съвършенството. Достигането на знания не е завършен процес и не не може да бъде в застой – нещо като one-time събитие. Това е динамичен процес, т.е. за да си по-конкурентоспособен, утре трябва да си по-добър от днес. Затова мечтая за студенти, които ще изискват от вас – младите учени, истинското, живото знание, а не просто една диплома. Следователно, вярвам в развитието на българските университети, които реално ще са част от европейското пространство за висше образование и наука, но уви, само тези, които ще бъдат ориентирани към организиране на индивидуално  академично портфолио, което да е „живо“ – динамично и отворено.  Дано бизнесът може да оцени по достойнство специалистите, които могат да надграждат уменията и знанията си като проекция на собствените си постижения във времето при едно по-достойно заплащане на високо интелигентния им труд!

Организирането на това знание не трябва да е самоцел. Този процес трябва да е в пълно единство - на академичния сектор и бизнеса, които заедно да дефинират кое е точното знание за съответното професионално направление и квалификационната степен.

Заедно с необходимостта от продуктивно партньорство на висшето образование с бизнеса за обучението и подготовката на студентите за пазара на труда и за развитие на предприемачески способности във висшите училища, добре е да посочим осъществените досега стъпки за НОВИЯ МОДЕЛ НА ФИНАНСИРАНЕ, СВЪРЗАН С КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ. Висшите училища трябва да се превърнат в научен център за утвърдени млади учени-изследователи и за студенти, в който те свободно да могат да реализират своите научни експерименти, предприемачество и иновации.

В заключение, наред с увереността, че висшите училища ще създадат НОВА ГЕНЕРАЦИЯ СТУДЕНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ, мислещи предприемчиво и иновативно, която да се реализира успешно на пазара на труда или в университетите, ще пожелая ЕДНО ПО-МОДЕРНИЗИРАНО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, СВЪРЗАНО С ПРИЛОЖИМОСТТА НА УМЕНИЯТА И ЗНАНИЯТА ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ В ДИНАМИЧНА СРЕДА. Само така ще се радваме на НОВИ ЛИЧНОСТИ С ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ УМЕНИЯ, НЕ САМО С ИНТЕЛИГЕНТНА, А И С РЕГИОНАЛНАТА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ.

ПОЖЕЛАВАМ УСПЕХ НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ!

Доц. д-р инж. Лиляна ВЪЛЧЕВА

Председател на ВОН-КНСБ

 

Dear Prof. Statev, Rector of the University of National and World Economy (UNWE) and Patron of the International Conference of Young Scientists,

Dear organizers and participants,

Dear colleagues and guests,

Today we talk very often about the quality of students' education and implementation of research activity in a world in which the information, the resources of knowledge are so many and so scattered that talking about the possibility of sustainable existence in the knowledge triangle, which not supported in sync with the economy, education and science, is almost impossible.

On the one hand there is the optimization of the processes, of the model in which are molded the organization and acquisition of academic education, the content, the cost and weight behind the university diploma and its importance for the practical realization of every young specialist, that have to be re-evaluated and adapted to the new conditions in the global environment.

On the other is the development of links between higher education, science and business, through the latest international standards for managing relationships with stakeholders in a real project environment. The partnership between stakeholders from public, private, civil and academic sectors must be analyzed and based on financial instruments for integrated investments. At the core of these processes are the Operational Programme "Science and education for smart growth" and the Innovation Strategy for Smart Specialization of Bulgaria.

Does the university system has potential to make a historic leap in its development, thanks to modern technology, or will it prefer to remain stagnate, where the environment is more secure and stable? The alternative choices today are many, but they must harmonize, for example with the pace of development of the economy and society. All this, and a number of other complex problems constantly reflect over the education and science.

When we talk about ensuring and certifying of a basic minimum of knowledge, technical and social skills needed to build a well-trained specialists, this need will always exist – this is a fact! The danger in the first place is for the universities themselves, assuming the hypothesis that the task of helping the drowning people is in the hands of the drowning people themselves. Whether the higher education will continue to be recognized as a useful alternative it is a matter of a successful and timely adaptation. We, from the National Trade Union "Higher Education and Science" we work precisely for this adaptation – of the young and wise people, because we believe that the best way to know the future is to participate and change yourself, the people around you and the environment.

And here today you have gathered many young people from different countries and institutions to discuss, presumably, the economy based on ideas - Idea-Based Economy. Perhaps in order to have an economy based on knowledge, we must have managerial approach to the economy, based on new ideas, which both destroy the depreciated and create new, more advanced industries. To you, young scientists, naturally, these human impulses are most fitting – the curiosity and creativity. You have an incredible opportunity to be the new creators of the world and all that set you apart from other people with lower qualification. It is difficult, but the truth is that the state is apathetic to it all. This apathy blocks all of us, working and studying in higher education, science and business, with countless regulations and constantly changing legislation. Therefore it is becoming increasingly difficult for true knowledge, idea-based or any meaningful modern economy.

Education and science are the power and energy that know no borders. Educational platforms today give dynamism, needed by the economy and the modern society. Therefore, universities must have the financial freedom to begin to act as educational platforms. The availability of knowledge not only guaranteed with a degree of "Bachelor" or "Master", undergraduate or graduate. Academic diploma, even at the highest quality, there is no guarantee for academic excellence. The attainment of knowledge is not complete process and cannot stagnate - something like a one-time event. This is a dynamic process, i.e., it has to be more competitive, tomorrow must be better than today. So I dream for students who will require from you - young scientists, true, living knowledge, not just a diploma. Therefore, I believe in the development of Bulgarian universities that are part of the European space for higher education and science, but only those who will orient towards the organization of individual academic portfolio that is "live" -dynamic and open. Hopefully the business can appreciate professionals who can build their skills and knowledge as a projection of their own achievements over time.

The organization of this knowledge should not be an end in itself. This process should be in full unity of the academic and business sectors, which together define what is the meaning of exact knowledge in the respective professional field and qualification.

Along with the need for a productive partnership between the higher education and the business for training and preparing students for the labor market and developing entrepreneurial skills in high schools, it is good to point out the realized until now steps for the new funding model associated with the quality of education and realization of the students. Universities should become research center for established young scientists, researchers and students in which they are able to realize scientific experiments, entrepreneurship and innovation.

Finally, along with the assurance that universities will create a NEW GENERATION STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS with entrepreneurial and innovative thinking, that can be successfully in the labor market or in the universities, I would like to wish a more modernized higher education relating to the applicability of skills and knowledge to solve problems in a dynamic environment. Only thus we will be looking at new people with interdisciplinary skills, not only with intelligent, but also with regional specialization.

I wish Good luck INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS!

A.Prof. Dr. M.Eng. Lilyana Valcheva

President of the National Trade Union for "Higher Education and Science"

Share