Main menu

Позиция относно втория етап на консултации със социалните партньори на европейско равнище, в съответствие с член 154 от ДФЕС относно възможните действия справяне с предизвикателствата на професионалния и личния живот пред които са изправени работещите родители и настойници

setu

ETUC, Брюксел, 6 октомври 2016

ЕКП ще преговаря за споразумение в отпуск по бащинство, тъй като това е един от въпросите, който е предложен за преодоляване в контекста на автономната работната програма на социалните партньори в ЕС 2015 - 2017.
ЕКП е удовлетворен, че Европейската комисия е показала ангажимент за решаването на тези въпроси чрез законодателни мерки, в случай, че работодателите не са склонни да започнат преговори.

ЕКП подчертава, че отпуск по семейни причини и гъвкави работни споразумения, трябва да се комбинира с наличността, достъпността и качеството на образованието в ранна детска възраст.
Инвестициите в ранна детска възраст и грижа трябва да са част от Европейския инвестиционен план. Също толкова важно ще бъде постигането на целите от Барселона относно грижите за децата чрез последователното прилагане на препоръките за отделните държави и чрез Европейския социален фонд, например.

На поредното заседание в Брюксел бяха разгледани и приети предложения на ЕКП за законодателните възможности за действие на ЕС и съответните параметри, определени в документа за консултация, както следва:
1. По отношение подобряване на Директивата за майчинство:
ЕКП счита, че е налице спешна необходимост от осъвременяване на Директива 92/85 / ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на бременните жени. Надстройката трябва да донесе маркирани подобрения, както е предложено от Европейската комисия, в областите на преход в работата, както и защита срещу уволнение.
ЕКП благоприятства незабавно законодателно предложение от Комисията, която трябва да включва удължаване на продължителността на отпуска по майчинство от най-малко 14 седмици, за да най-малко 18 седмици, което не би било само в съответствие с Препоръка 191 на МОТ, но и ще се отрази това, което вече се практикува в по-голямата част от държавите-членки, където само три държави-членки продължават да имат минимум разпоредба на 14 седмици, докато средната отпуск по майчинство е 23 седмици.
В законовият срок на отпуска по майчинство/родителство, както е предложен от ETUC следва да бъде възнаградено 100 на сто. ЕКП отбелязва, че в почти половината от държавите-членки вече се компенсира задължителния отпуск по майчинство с 100 на сто от заплатата си, докато сега средното обезщетение е около 90 на сто. ЕКП е наясно с факта, че въпросът за заплащането е един от най-спорните по време на предишния опит да се преразгледа настоящата директива. Въпреки това, ЕКП счита, че заплащането е ключов въпрос и трябва да се преодолее и да се разглежда и третира като инвестиция за обществото. Нещо повече, отпуск по майчинство от най-малко 18 седмици, както беше предложено от Европейската конфедерация на профсъюзите, ще представлява ценна инвестиция в разумни граници.
ЕКП настоява и за защита срещу уволнение, тъй като няма съответствие с предложението на Комисията в документа за консултации, за забраната за уволнение в продължение на поне половин година след завръщането от отпуск по майчинство /, както и забраната на всички подготвителни мерки за уволнение преди и след раждането на дете. Тези минимални разпоредби биха могли да помогнат за защита на най-уязвимите работници на пазара на труда, по-специално по време на икономически спад.
ЕКП изразява съгласие с анализа в ДОКУМЕНТ, че подобни разпоредби срещу уволнение ще донесат за по-добра съвместимост на директивата в съответствие с новата съдебна практика и може да помогне за преодоляване на дискриминационните практики.
Както директивата за майчинство е специфична по отношение на мерките за насърчаване на подобряването на безопасността и здравето на бременните, то трябва да се съхранява отделно и различно от другите форми на родителски отпуск. Ето защо, са необходими нови разпоредби за други видове родителски отпуск, като напр. за отпуск по бащинство.

2. Позиция ETUC по отношение бащинство
В момента, отпуската по бащинство се различава значително между държавите-членки на Европейския съюз. Има достатъчно доказателства, че тяхната ефективност по отношение на подобряване на баланса между работата и личния живот, намаляване на дискриминацията и осигуряване на повече равенство между половете, зависи до голяма степен от навлизането на отпуск по бащинство от мъжете. Поемането на свой ред, зависи в значителна степен от степента на гъвкавост и плащания, свързани с родителския отпуск. Има и доказателства, които предполагат, че добре компенсирана отпуска по бащинство от най-малко 2 седмици има огромни последици на лоста за усвояването от мъжете в сравнение с държавите-членки, в които това не е така. В допълнение, най-малко 23 държави-членки имат някакъв вид отпуск по бащинство в разпоредби, в които 17 заплати са вид обезщетение като надбавки от 100 на сто.
За ЕКП, правото на отпуск по бащинство е отдавнашен проблем, който е бил част от консултациите със социалните партньори на общностно равнище.
Още през 2007 г. ЕКП призова за правен инструмент за регулиране на отпуск по бащинство на европейско равнище, за да се даде възможност за по-добро разпределение на родителските отговорности между мъжете и жените. ЕКП настоява отпускът по бащинство да бъде индивидуално, непрехвърлимо и задължително. За да се гарантира, че отпускът по бащинство може да бъде взето от бащите на всички нива на заплащане, то трябва да се обърне със същата скорост, както е свързано с доходите майчинство или свързано с доходите на заместване на дохода за жените в отпуск по майчинство, трябва да носи със себе си една и съща защита на работните места и отнасящи се до работата на човека и не би трябвало да доведе до загуба на осигурителни права или пенсионни след вземането на отпуска по бащинство.

3. Предложение ЕКП по отношение на родителския  отпуск като приоритетен проблем да бъде решен в рамките на пакет баланс на професионалния и личния живот. Родителски разпоредби за отпуск на европейско ниво са договорени два пъти между европейските социални партньори и би могло да се подобри. Докато съществуващите законови разпоредби предвиждат основна рамка за родителския отпуск, това не е достатъчно, за да се справи с постоянните проблеми на неадекватното заплащане по време на родителския отпуск. Това е важно, за да се постигне целта за намаляване на разликата в заплащането между половете, както и за насърчаване на разбирането на родителски отпуск от мъжете.
Поради тези причини, ЕКП счита за необходимо преразглеждането на Директива 2010/18 / ЕИО и ще бъде готов за Споразумение между ЕС и социалните партньори с работодателите на ЕС и подобряване на неговите разпоредби по отношение на въпроса за плащане.
Важно:
Уверете се, че има адекватно заплащане или заплата заместител на родителски отпуск, за предпочитане изцяло внесен. В момента средната платен родителски отпуск е 50 на сто от последната заплата.
Помислете за увеличаване на продължителността на индивидуалното право на родителски отпуск от сегашните 4 месеца (16 седмици) до 6 месеца (24 седмици), при положение, че само една от държавите-членки, по-малко от 24 седмици
Помислете и за повишаване на възрастта на детето - повече от сегашната граница от 8 години.
Повишаване на гъвкавостта на поглъщане, по-специално под формата на непълно работно време, за да бъдат взети на различни етапи от развитието на детето.
Въпреки това, развитието на подробни решения трябва да остане задача на колективни договори на национално ниво.
Въз основа на втория кръг от консултации, ЕКП ще благоприятства започване на преговори за подобряване на сегашното родителско споразумение за отпуск, при условие, че работодателите са готови да се обръща внимание на всички предизвикателства в документ на Комисията (като плащане, възрастта на деца, гъвкаво работно време за родителите, завръщащи се от родителски отпуск и т.н.).
ЕКП е готов да преговаря за споразумение за отпуск по бащинство, тъй като това е един от въпросите, предложени за преодоляване в контекста на автономната работната програма на социалните партньори в ЕС 2015 - 2017.
Що се отнася до отпуска по майчинство, ЕКП ще благоприятства незабавна законодателна инициатива на Европейската комисия за подобряване на директивата от 1992 г..
ЕКП, в случай че социалните партньори в ЕС не са съгласни да преговарят или преговорите не доведат до успешен резултат, ще настоява Комисията да предприеме необходимите инициативи и да излезе със законодателни предложения.

02
Share