Main menu

Среща с Министъра на МОН с Ректори по инициатива на ВОН- КНСБ

На 21 октомври 2013 г., по инициатива на доц. Лиляна Вълчева – Председател на Националния синдикат “ВОН”- КНСБ и социалните партньори - проф. Стати Статев - ректор на УНСС и зам.-председател на Съвета на ректорите, ректорът на ТУ – София – проф. Марин Христов, ректорът на НАТФИЗ – проф. Любомир Халачев, ректорът на НХА – проф. Светослав Кокалов, ректорът на ЮЗУ- Благоевград проф. Иван Мирчев, в МОН се проведе тристранна среща.

От страна на ВОН-КНСБ участваха доц. Ивона Димитрова – председател на УС”ВОН” в ЛТУ, доц. Катерина Илкова - председател на УС”ВОН” в НАТФИЗ, гл. ас. д-р Ивайло Симеонов - председател на УС”ВОН” в ТУ-София, гл.ас. Христо Беров – зам.-председател на УС”ВОН” в СУ „Св. Кл. Охридски” и доц. Росен Кирилов - зам.-председател на УС”ВОН” в УНСС.

От страна на МОН участваха проф. Анелия Клисарова – министър, Мария Фъртунова – директор на Дирекция „Висше образование”, Соня Кръстева – директор на финансовата дирекция и представител на правната дирекция.

Основната тема на срещата беше проекта на Бюджет*2014 за 34 държавни висши училища. Разговорите не дадоха отговор на нито един от поставените въпроси от ВОН-КНСБ, както и на ректорите, които единодушно се присъединиха към отрицателната оценка, изказана от доц. Вълчева пред всички участници в срещата. Тя подчерта, че ВОН-КНСБ има достатъчно информация за броя на новоприетите студенти, че сме запознати с подготовката на субсидиите за ВУ и БАН, но на днешната среща, в присъствието на ректорите, иска да чуе от министър Клисарова заключителните дейности от страна на МОН по проекта на бюджетите на държавните висши училища, преди той да бъде гласуван в Министерски съвет. Министър Клисарова и екипът от МОН отказаха да коментират конкретни числа, поради това, че все още не са дискутирани и утвърдени в МС и въпреки молбата на доц. Вълчева за приблизителни стойности, поне за ВУ със специалности от първо, трето, четвърто и шесто професионални направления, срещата приключи с празнодумие и без резултат. Това в историята на преговорния процес по подготовка на държавен бюджет за ВУ и БАН и незачитане на институционалния партньор, каквито сме от НБС „Висше образование и наука” – КНСБ, не се е случвало от 2001 г. до този момент ...

.................................

След разговори с колегите, доц. Вълчева помоли ректорите за спешна среща. Тяхната бърза реакция даде възможност още на 25.10.2013 г. да се проведе нова среща, в която освен председателят на ВОН-КНСБ участваха: проф. Ваньо Митев, председател на Съвета на ректорите, проф. Стати Статев – зам.-председател на Съвета на ректорите и ректор на УНСС, проф. Иван Илчев - ректор на СУ, проф. Марин Христов - ректор на ТУ – София, доц. Пенчо Гешев - ректорът на НСА, проф. Митко Георгиев - ректор на ХТМУ, проф. Веселин Брезин - ректор на ЛТУ, проф. Светослав Кокалов - ректор на НХА \ректорите на НАТФИЗ, МГУ и УАСГ имаха други ангажименти и не успяха да участват в срещата\, а чрез конферентен разговор се предадоха и мненията на ректорите от ВУ в Пловдив, Благоевград, Велико Търново и др. След станалите разисквания всички единодушно се обединиха около следните искания:

Изпълнение на бюджетната субсидия за държавните ВУ и БАН на 100%, което налага допълнение в текста на чл. 56 от изпълнение на бюджета на РБ, че няма да се прилага за приоритетните сектори „ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”;

Промяна на коефициентите на ПМС № 162 от 2001 г. \с последващо доп. и изм. от 2007 г.\ за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението на един студент по професионални направления, което да се утвърди от Министерския съвет, съобразно решение, прието от всички социални партньори на заседание на Съвета на ректорите от 04.04.2013 г. в гр. Русе и внесено до Министър-председателят на РБ и Министърът на образованието и науката с вх. № 15-82 на 19.07.2013 г.;

Увеличаване на средствата за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност, съобразно текстовете на чл. 91, ал. 1, т. 2 и ал. 7 от ЗВО, така че сумите да са не по-малко от 10 на сто спрямо издръжката на обучението;

Увеличаване на средствата по критериите за комплексна оценка за качеството на обучение, разработени и приети като индикатори на третото издание на рейтинговата система, следвайки заплануваните и изпълнените за последните години, а именно за 2012 г. - 15 милиона, за 2013 г. - 20 милиона, като за 2014 г. логично е те да са в размер на не по-малко от 25 млн. лв. и задължително заложени в бюджетните субсидии за висшите училища в България, така както е посочено в ЗВО, чл. 91, ал. 2, т. 3.

--------------------------------

Следва среща на социалните партньори в Министерски съвет!

ВОН-КНСБ

Share