Main menu

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВОН-КНСБ СЕ СРЕЩНАХА

С МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА –

АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

На 12.02.2013 г. се проведе официална среща между Министърът на образованието, младежта и науката – акад. Стефан Воденичаров и представителите на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” - КНСБ – доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – Председател на ВОН-КНСБ, доц. д-р Владимир Бозуков – Председател на СНСО в БАН към ВОН-КНСБ, Председателят на УСО “ВОН”-КНСБ – ас. д-р Ивайло Симеонов и Заместник-председателят на УСО “ВОН”-КНСБ в СУ “Климент Охридски” – гл. ас. Христо Беров.

В срещата, по отделните теми, взеха участие и Зам.-министърът г-жа Петя Евтимова, главният секретар на МОМН – г-н Красимир Вълчев и Началникът на кабинета на Министъра – г-жа Лидия Данева.

По време на срещата бяха обсъдени позициите и становищата на ВОН-КНСБ и МОМН по внесения в Народното събрание законопроект за изменение и допълнение на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда, като участниците се договориха да бъде организирана от страна на МОМН среща в разширен формат и с участието на ректори на висши училища, на която да бъдат обсъдени отново възможните варианти за изменение на тази норма.

На следващо място, основна тема, която участниците в срещата дискутираха бе новата Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020”, като представителите на МОМН запознаха представителите на ВОН-КНСБ със следващите етапи по цялостната подготовка на този стратегически важен за системата на висшето образование и наука документ. От страна на МОМН бе декларирана готовност да бъдат включени представители на ВОН-КНСБ в работната група по подготовка на окончателен текст на Оперативната програма.

Също така бяха обсъдени някои ключови моменти от приложението на рейтинговата система в следващия период на класиране на висшите училища и обвързаното с това допълнително финансиране за издръжка на обучението. По този повод участниците се договориха да организират общ форум с основна тема именно рейтинговата система и нейното ефективно приложение през 2013 година.

Тема на срещата бе и ситуацията, в която се намира социалният диалог в БАН, липсата на представителство на директорите на институти в Съвета за социално сътрудничество към БАН, драстичните разлики в размерите на трудовите възнаграждения в отделните институти на Академията, както и липсата на споразумение за началните размери на работните заплати. Предвид множеството теми, които следва да бъдат обсъдени във връзка с БАН, участниците се договориха да бъде организирана отделна среща, в която участие да вземат социалните партньори.

 

                                                                                                   ВОН-КНСБ

Share