Main menu

 

Позиция на НБС "ВОН" в подкрепа на създаването на отделна Оперативна програма “Наука и образование”
26 ноември 2012 г.

ДО
 Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
 ПРЕЗИДЕНТ
 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ДО
 Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
 МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
ДО
 Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
 МИНИСТЪР
 ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ДО
 Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
 МИНИСТЪР
 НА ФИНАНСИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МИНИСТРИ,

 С настоящото писмо изразявам загрижеността на членовете и ръководството на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” – КНСБ  за развитието на науката и висшето образование не само в периода 2014-2020 г., а и след това. Ето защо,  за постигане на интелигентен и устойчив растеж и по-доброто бъдеще на страната ни, от национално значение е финансовото осигуряване на сектора „Наука и образование”.
 Нашата позиция в подкрепа на създаването на отделна Оперативна програма “Наука и образование”, както и препоръки за подобряване на представения проектен документ, вече сме изразили пред Министерство на образованието, младежта и науката. Считаме, че съществуването на отделна Програма е необходимо предвид това, че чрез нея могат да бъдат обединени и едновременно с това диференцирани потребностите от целево проектно финансиране на отделни научни и образователни дейности, подобрена научноизследователската среда, както и създаване на трайна връзка между държавата, образователните и научни институции и бизнеса.
 Ето няколко акцента за необходимостта от Оперативна програма “Наука и образование” за нашата страна:
 1.   Качественото функциониране на образователната система е общоевропейски приоритет, поради водещата й ролята за развитието на обществата, секторите и регионите. В тази връзка и по принцип образователната система следва да бъде национален приоритет, предвид значимостта й и това, че нейната инфраструктура е най-голяма в страната ни;
 2.   Науката и образованието съчетават огромен набор от дейности, за чието развитие без съмнение са необходими финансови средства, които националният бюджет доказано не може да осигури;
 3.   Дейностите и участието на български учени в много от финансираните проекти със средства по съществуващите оперативни програми за изтичащия програмен период са показателни за това, че държавата ни разполага с капацитет  за разработване и изпълнение на проекти, който не само получава финансиране, но и дава своите положителни за обществото резултати;
 4.   Няма как да не бъде отчетено, че през програмния период – 2007-2013 г. се усети осезателно липсата на самостоятелна  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА. Тази липса доведе системата до това да се съобразява с политики, които в много случаи стоят твърде далече от нея, както и с дейности, които не са водещи за модернизирането на образованието и науката;
 5.   И не на последно място, Оперативната програма “Наука и образование” ще допринесе за изграждането на изключително важната връзка между държавата, бизнеса и образователните и научни институции, както и за използването на националния ни потенциал в пълна степен и по посока на устойчивото развитие на страната ни.
              Предвид всичко изложено по-горе, разчитаме на отговорно отношение от страна на българските институции към този толкова важен за системата на висшето образование и науката в Република България въпрос.
             Ръководството на Национален браншов синдикат “Висше образование и наука” – КНСБ, нашите членове и Академичната общност от висшите училища и БАН, настояваме и молим за Вашата подкрепа и в контекста на устойчивото развитие, и за постигане на заложените основни цели в Стратегия “Европа 2020”, в която задължително и водещо участие без съмнение има СЕКТОРЪТ „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ”.

  С уважение,
 Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
Председател на НБС “ВОН” - КНСБ

Share